EU & arbetsrätt 2 2009


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Visstidsanställning
C- 98/09 Francesca Sorge mot Poste Italiane SpA
Tolkning av artikel 8 i visstidsdirektivet (1999/70) som säger att genomförandet av direktivet inte är skälig grund för att minska den allmänna skyddsnivån.

Åldersdiskriminering
C-45/09 Gisela Rosenbladt mot Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH
Är kollektivavtalsregler som medför särbehandling på grund av ålder förenliga med det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) när detta inte är uttryckligen tilllåtet enligt den nationella lag som genomför direktivet? Är regler som innebär att anställningsavtal kan avslutas vid 65 års ålder förenliga med direktivet om liknande bestämmelser har tillämpats under årtionden oberoende av den ekonomiska, sociala och demografi ska situationen och situationen på arbetsmarknaden?

Arbetstid vid vägtransporter
C-124/09 Smit Reizen BV mot Minister van Verkeer en Waterstaat
Hur ska ordet ”driftställe” i domen i målet Skills Motor Coaches tolkas mot bakgrund av förordningen om viss social lagstiftning om vägtransporter (3820/85) och förordningen om färdskrivare (3821/85)? Hur ska förarens vila beräknas?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör