EU & arbetsrätt 1 2010


 

Effekterna av Viking och Laval strider mot skyddet för organisationsrätten

De principer som uttrycks i domarna i Viking Line- och Lavalmålen är ägnade att begränsa användningen av strejkrätten på ett sätt som strider mot konvention 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Det har nu ILO:s expertkommitté slagit fast med anledning av det brittiska pilotfacket Balpas klagomål (se EU & arbetsrätt nr 2/2009 sid 5). Kommittén uppmanar därför den brittiska regeringen att ändra lagstiftningen så att rätten att vidta stridsåtgärder skyddas till fullo.

Tvisten uppstod då British Airways (BA) grundade ett franskt dotterbolag för att sköta fl ygtrafi - ken till USA. Balpa ville ha garantier för att detta inte skulle leda till försämrade villkor för moderbolagets anställda, och medlemmarna röstade med stor majoritet för att gå i strejk för att genomdriva kravet. BA beslöt då att begära ett domstolsföreläggande med förbud mot strejken, med hänvisning till att en sådan skulle strida mot EUdomstolens praxis i Viking Line och Laval. Till det kom att bolaget skulle kräva 100 miljoner pund per dag i skadestånd om stridsåtgärderna sattes i verket. Inför det hotet vågade Balpa inte genomföra någon strejk. Så småningom klagade organisationen dock till ILO.
Den brittiska regeringen invänder i sitt svar till ILO:s expertkommitté att anmälan är missriktad eftersom eventuella negativa effekter av de två domarna är en konsekvens av EU-rätten som Förenade kungariket är skyldigt att följa. Dessutom är den förhastad, menar regeringen, eftersom det är oklart vilken inverkan, om någon alls, domarna skulle ha på tillämpningen av den brittiska lagstiftningen. Själv antar den att effekterna inte blir så stora, då domarna enbart rör situationer där etableringsfriheten och den fria rörligheten för tjänster mellan medlemsstaterna berörs.

Expertkommittén tillbakavisar alla dessa argument.

Till att börja med understryker den att dess uppgift inte är att bedöma om EU-domstolens tolkning av EU-rätten är riktig, utan att undersöka om domstolens praxis får sådana effekter på nationell nivå att arbetstagarna förvägras sina rättigheter enligt konvention 87.

Kommittén konstaterar sedan att den i sin praxis om vad som kan berättiga begränsningar av stridsrätten aldrig har ansett att det behövs en intresseavvägning med hänsyn till begrepp som etableringsfrihet eller frihet att tillhandahålla tjänster. Den har enbart föreslagit att man i vissa fall kan överväga förhandlade begränsningar av stridsrätten för att upprätthålla en minimiservice med syfte att undvika irreparabla eller fullkomligt oproportionerliga skador för tredje man, och att frågan, i fall då parterna inte kan komma överens om vilka begränsningar som är nödvändiga, bör hänskjutas till ett oberoende organ. Kommittén ser inte någon anledning att nu ändra sig på denna punkt.

Och den ser "med stor oro" (serious concern) på hur Balpamedlemmarnas rätt att vidta stridsåtgärder i praktiken har begränsats. Enligt kommittén skapar det överhängande hotet om ruinerande skadeståndskrav som blivit möjligt i ljuset av Viking Line- och Lavaldomarna en situation där fackföreningen inte kan utöva sina rättigheter enligt konventionen. Tvärtemot den brittiska regeringen anser den att det förelåg ett reellt hot mot fackföreningens existens och att den försening som en rättsprocess skulle ha inneburit sannolikt skulle ha gjort aktionen meningslös. Globaliseringen kommer dessutom att göra liknande situationer ännu vanligare, så att inverkan på t.ex. fl ygpersonalens möjligheter till meningsfulla förhandlingar kan bli förödande, enligt expertkommittén.

Beslutet är en auktoritativ bekräftelse på vad många experter har hävdat alltsedan domarna kom, nämligen att EU-domstolen inte går i takt med ILO.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör