EU & arbetsrätt 1 2010


 

Norska varv förlorade första ronden i mål om allmängiltigförklaring

Tariffnemndas beslut om allmängiltigförklaring (allmenngjøring) av kollektivavtal för den norska varvsindustrin är lagligt och giltigt, enligt en dom från tingsrätten i Oslo den 29 januari.

Nio skeppsvarv har, med stöd av Næringslivets hovedorganisasjon NHO, väckt talan och hävdar att den föreskrift som Tariffnemnda antog om löner och arbetsvillkor i skepps- och varvsindustrin i oktober 2008 är ogiltig (se EU & arbetsrätt nr 1/2009 sid 2). Argumentation byggde på tre grunder: brott mot EES-avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster (artikel 56 i EUF-fördraget), fel i handläggningen och bristfällig motivering samt brott mot utstationeringsdirektivet (96/71).

Tingsrätten följde inte någon av dessa argumentationslinjer. Den anslöt den sig till den tolkning av den norska lagstiftningen som departementet har framfört i senare förarbeten. Särskilt, och kontroversiellt, ställde domstolen ett något strängare beviskrav (dokumentasjonskrav) som villkor för att anta att det finns grund för att fatta beslut om allmängiltigförklaring. Tingsrätten lade sig också på en kontroversiell linje i sin syn på EU/EES-rätten och förhållandet mellan fördrag och sekundärrätt. Den tolkade Lavaldomen så att ordningar som är förenliga med utstationeringsdirektivet som regel också är förenliga med artikel 36 i EES-avtalet och ansåg att de många detaljreglerna i föreskriften för varvsindustrin låg inom ramarna för vad som kan slås fast på nationell nivå enligt direktivet.

Det är flera punkter än dessa i domen som är kontroversiella, och tingsrättens dom är överklagad till lagmannsretten (andra instans/hovrättsnivå).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör