EU & arbetsrätt 2 2010


 

EU ger riktlinjer för lönebildningen i medlemsstaterna
"Oacceptabel inblandning i avtalsförhandlingarna"

Nu tar EU den ekonomiska krisen till intäkt för att ge rekommendationer om hur löneförhandlingarna ska gå till i medlemsstaterna. Enligt de riktlinjer för medlemsstaternas ekonomiska politik som stats- och regeringscheferna enades om vid toppmötet den 17 - 18 juni bör lönebildningen ta hänsyn bland annat till skillnader i kompetens, lokala arbetsmarknadsvillkor och de stora skillnaderna i ekonomiska resultat mellan regioner, sektorer och företag i samma land.

Lönenivåer hör uttryckligen till de frågor som EU inte får lagstifta om. Men genom den s.k. öppna samordningsmetoden har EU ett instrument för att påverka medlemsstaterna även i frågor som dessa har ensamrätt att själva bestämma om. Den går ut på att ministerrådet utfärdar rekommendationer och riktlinjer, som inte är rättsligt bindande men som i realiteten ändå har en påverkan genom det politiska tryck som EUs institutioner kan utöva med stöd av riktlinjerna. Metoden är därför mycket omtyckt, inte minst av Europeiska kommissionen. Hittills har den dock inte använts för att påverka lönebildningen, men nu är det alltså dags.

I riktlinje 2 med rubriken "Hantera makroekonomiska obalanser" rekommenderas medlemsstaterna bl.a. att "främja rätt ramvillkor" för löneförhandlingssystemen och en utveckling av arbetskraftskostnaderna som är förenlig med prisstabilitet, produktivitetstrender på medellång sikt och behovet av att minska makroekonomiska obalanser. De här "lönesättningsramarna" ska göra det möjligt med en lönebildning som tar hänsyn till skillnader i kompetens, lokala arbetsmarknadsvillkor och de stora skillnaderna i ekonomiska resultat mellan regioner, sektorer och företag i samma land. Här sägs också att "en lämplig lönesättning" i den offentliga sektorn bör ses som en viktig signal för att trygga återhållsamhet med löneökningarna i den privata sektorn.

Efter att ha tagit del av kommissionens förslag till riktlinjer från april begärde de svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco att Sveriges statsminister skulle försöka få passagerna om lönebildningen strukna. Det de invände mot var inte i och för sig att lönesättningen och arbetskraftskostnaderna ska vara förenliga med prisstabilitet, produktivitetstrender och behovet av att minska makroekonomiska obalanser. De menar att det är oacceptabelt att EU överhuvudtaget uttrycker en åsikt om hur kollektivavtal ska utformas eller på vilken nivå de ska slutas. Det är och måste förbli en fråga för arbetsmarknadens parter i medlemsländerna, menar de. Men i den text som slutligen antogs hade riktlinjerna tvärtom blivit mer utförliga på den här punkten.

Även arbetsgivarorganisationen BusinessEurope reagerade mot förslaget. I ett uttalande underströk den att eventuella skrivningar om förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter och löneutvecklingen måste respektera parternas autonomi.

Den enda referensen till parterna i riktlinjerna lyder "Här har arbetsmarknadens parter en viktig roll att spela".


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör