EU & arbetsrätt 2 2010


 

Arbetsmiljöregler behöver inte ändras anser Sveriges regering

Europeiska kommissionens argumentation övertygar inte, anser den svenska regeringen. Den vill därför inte ändra de regler som innebär att förelägganden och förbud från Arbetsmiljöverket blir ogiltiga om ett företag byter identitet, till exempel genom att det överlåts. Sverige uppfyller EUs arbetsmiljökrav, argumenterar regeringen i sitt svar på ett så kallat motiverat yttrande från kommissionen.

Det eventuella nästa steget är att kommissionen väcker talan om fördragsbrott. Kommissionens kritik (se EU & arbetsrätt nr 1/2010 sid 3) går ut på att de svenska reglerna riskerar att försena åtgärder som behövs för att skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa, och som de har rätt till enligt ramdirektivet om hälsa och säkerhet i arbetet (1989/391). I botten ligger klagomål från fackförbundet Seko.

Regeringen står dock fast vid att direktivets krav på ändamålsenlig tillsyn och kontroll inte betyder att Sverige måste ändra reglerna. Det svenska systemet garanterar att konstaterade arbetsmiljöbrister rättas till inom rimlig tid, skriver den. I svaret lyfts också fram att Sverige fick bra betyg av kommissionens eget arbetsmiljöorgan, Senior Labour Inspectors Committee, i den senaste utvärderingen. Där rekommenderades inte någon regel av det slag som kommissionen vill se, påpekar regeringen.

I ett avseende går den kommissionen lite till mötes. Arbetsmiljöverkets riktlinjer ändras, så att arbetsgivare som får krav på sig ska vara skyldiga att meddela verket om verksamheten överlåts.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör