EU & arbetsrätt 2 2010


 

Klart för ratifikation av ILO-konvention

Nu är det fritt fram för EUs medlemsstater att ratifi cera ILOs konvention nr 188 om arbete i fi skerinäringen. Den 8 juni antog ministerrådet ett beslut som bemyndigar staterna att ratifi cera konventionen när det gäller de delar som rör samordningen av systemen för social trygghet.

I beslutet konstateras att EU främjar ratifi ceringen av de konventioner som ILO anser vara aktuella. Därför uppmuntrar ministerrådet medlemsstaterna att ratifi cera konventionen så snart som möjligt och helst före slutet av 2012. Kommissionen försäkrar samtidigt att medlemsstaterna inte är skyldiga att göra det, och att tidsgränsen inte är bindande.

Konventionen träder i kraft tolv månader efter att den har ratifi - cerats av tio stater, av vilka åtta är kuststater.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör