EU & arbetsrätt 2 2010


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Företagsöverlåtelse
C-108/10 Ivana Scattolon mot Ministero dell'Universitā e della Ricerca
Är företagsöverlåtelsedirektiven (77/187 och 2001/23) tillämpliga då anställda som utför städ- och underhållstjänster i statliga byggnader överförs från lokala myndigheter till staten?

Föräldraledighet
C-149/10 Zoi Chatzi mot Ypourgos Oikonomikon
Ska föräldraledighetsdirektivet (96/34) mot bakgrund av artikel 24 om barns rättigheter i EUs stadga om grundläggande rättigheter tolkas så att beviljande av enbart en föräldraledighet vid tvillingfödsel strider mot stadgan?

Lönegaranti
C-30/10, Lotta Andersson mot Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten
Är det förenligt med lönegarantidirektivet (80/987) att undanta en arbetstagare från förmånsrätt för att hon senare än sex månader före konkursansökan har ägt en väsentlig andel av företaget och haft ett betydande infl ytande där?

Likabehandling mellan könen
C-547/09 Pensionsversicherungsanstalt mot Andrea Schwab
Kan en direkt könsdiskriminerande uppsägning vara motiverad enligt direktiven om likabehandling mellan könen (76/207 och 2006/54)? Strider det mot bevisbördedirektivet (97/80) att sociala faktorer inte får beaktas och ingen intresseavvägning får göras vid prövning av ett överklagande av en uppsägning?
C-104/10 Patrick Kelly mot National University of Ireland
Har den som anser sig könsdiskriminerad vid antagning till yrkesutbildning rätt enligt bevisbördedirektivet eller likabehandlingsdirektiven att få information om andra sökandes kvalifi kationer?

Åldersdiskriminering
C-86/10 Hüseyin Balaban mot Zelter GmbH
Hindrar förbudet mot åldersdiskriminering i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att urvalet av arbetstagare som ska sägas upp görs på ett sätt som ska säkra en jämn åldersstruktur?

Visstidsarbete
C-20/10, Cosimo Damiano Vino mot Poste Italiano SpA
När Italien genomförde visstidsdirektivet (1999/70) avskaffades en lagregel som innebar att Poste Italiano kunde använda tidsbegränsade anställningar bara om det fanns särskilda skäl. Är det förenligt med regeln att direktivet inte ger skäl att minska skyddsnivån? Beror svaret på vilket mål lagstiftaren eftersträvat med ändringen? Strider åtgärden mot fördragets konkurrensregler eftersom den missgynnar andra företag i branschen?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör