EU & arbetsrätt 3 2010


 

Højesteret ålägger underrätt
att ställa fråga till EU-domstolen

Det räcker inte med de frågor som Sø- og handelsretten redan beslutat ställa till EU-domstolen i två pågående mål, den måste också fråga hur begreppet funktionshinder (handicap) i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) ska tolkas. Det är innebörden av ett beslut i Danmarks Højesteret från i somras.

Målen rör en arbetstagare med en pisksnärtskada och en annan med artros (slidgigt), som blev uppsagda när de bad sina arbetsgivare att få nedsatt arbetstid på grund av sina besvär (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 sid 4). Därmed blev de diskriminerade på grund av funktionshinder; de skulle ha erbjudits någon form av arbetsanpassning, t.ex. förkortad arbetstid, menar de.

Sø- og handelsretten beslöt då att fråga EU-domstolen om förkortad arbetstid är en sådan anpassningsåtgärd som en arbetsgivare kan vara skyldig att vidta för att inte bryta mot förbudet mot diskriminering av funktionshindrade.

Men enligt deras arbetsgivare är det fel att utgå från att kvinnorna är funktionshindrade i direktivets mening. De begärde att domstolen även skulle fråga om en funktionsnedsättning som inte medför ett behov av särskilda hjälpmedel och som bara består i att en person inte kan arbeta heltid ska ses som ett funktionshinder. På den punkten har arbetsgivarna nu alltså fått medhåll av Højesteret, som ålägger Sø- og handelsretten att ställa ytterligare en fråga.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör