EU & arbetsrätt 3 2010


 

Högsta domstolen river inte upp
Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet

Nu är sista ordet i det svenska Lavalmålet sagt. I juli beslöt Högsta domstolen att avslå de fackliga organisationernas ansökan om att riva upp Arbetsdomstolens dom från december förra året. Villkoren för att HD ska kunna undanröja en AD-dom, som inte kan överklagas i vanlig mening, är mycket stränga. Det krävs att ADs rättstillämpning "uppenbart" strider mot lag eller att domstolen begått ett "grovt" rättegångsfel som kan ha inverkat på målets utgång. Så illa var det alltså inte, enligt HD.

Även om målet nu är slutligt avgjort kan det eventuellt komma ett efterspel. I en debattartikel efter beslutet föreslog professor emeritus Tore Sigeman att staten skulle ersätta fackföreningarna ex gratia (av nåd) för det stora skadestånd som de nu tvingas betala. De hade klart stöd i svensk lag för att vidta stridsåtgärder mot skolbygget i Vaxholm, och om Sverige hade genomfört utstationeringsdirektivet korrekt hade det aldrig hänt. Därmed är det rimligt att staten tar på sig ett ansvar för att de trodde att de kunde handla som de gjorde, menade Sigeman.

De fackliga organisationerna själva överväger för närvarande utsikterna för att vinna en skadeståndstalan mot staten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör