EU & arbetsrätt 3 2010


 

Lättare får arbetstillstånd för
arbetstagare från tredje land

Det ska bli lättare för säsongsarbetare från länder utanför EU och för nyckelpersoner i gränsöverskridande företag att få arbets- och uppehållstillstånd i medlemsländerna. Samtidigt ska de garanteras ett visst arbetsrättsligt skydd. Det är innebörden av två direktivförslag som Europeiska kommissionen lade fram i somras.

Direktivförslagen är nummer tre och fyra av fem planerade enligt den strategiska planen för laglig migration från 2005, KOM (2005) 669. Syftet med planen är att balansera EUs framtida behov av arbetskraft från tredje land mot risken för social dumpning och ökad arbetslöshet. Förslagen anger kriterier för inresa till och vistelse i en EU-stat samt de rättigheter arbetstagarna ska ha när de väl är här.

Säsongsanställningarna gäller okvalificerade arbeten som utförs högst sex månader om året och är kopplade till en viss period, som skördetid eller semester. Ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd ska då snabbehandlas. Ett kontrakt eller ett bindande anställningserbjudande inkluderande lönenivå och andra centrala anställningsvillkor samt bevis om att bostad är ordnad ska bifogas ansökan. De säsongsanställda ska garanteras samma anställningsvillkor som gäller för inhemska motsvarande anställningar och behandlas minst lika förmånligt bl.a. ifråga om föreningsfrihet som landets egna medborgare.

Det andra förslaget rör företagsintern överföring av personal, dvs. då chefer, specialister och trainees i företag utanför EU ska stationeras i t.ex. ett dotterföretag eller en fi lial inom EU. För dessa grupper ska förenklade ansökningsförfaranden för uppehålls- och arbetstillstånd införas. Vid ansökan ska arbetstagaren visa upp ett dokument som beskriver arbetsuppgifterna och lönen, som ska motsvara vad som gäller för utstationerade arbetstagare i en liknande situation. När de väl är på plats ska de här nyckelpersonerna sedan ha åtminstone de arbets- och anställningsvillkor som är tillämpliga på utstationerade arbetstagare.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör