EU & arbetsrätt 3 2010


 

I Bokhandeln

En klassiker blir två
Hepple, B, & Higgins, P (eds) The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945, Mansell 1986, oförändrat nytryck Hart Publishing 2010
Hepple, B, & Veneziani, B, (eds) The Transformation of Labour Law in Europe, A Comparative Study of 15 Countries 1945 - 2004, Hart Publishing 2009


År 1986 publicerade forskare i den då verksamma European Comparative Labour Law Group volymen The Making of Labour Law in Europe. A Comparative Study of Nine Countries up to 1945. De nio länderna var de dåvarande medlemsländerna i EEC. Boken hade ett mycket ambitiöst syfte. Den ville framställa arbetsrättens framväxt som en process. Istället för isolerade stillbilder ville den sålunda erbjuda en filmatisk framställning. En tyngdpunkt låg på samspelet mellan det arbetsrättsliga systemet och andra system i de studerade länderna. En annan tyngdpunkt var att jämföra utvecklingen i de nio länderna, särskilt infl uenser länderna emellan, legal transplants. Här bygger studien på Otto Kahn-Freunds klassiska uppsats On uses and misuses of comparative law (Modern Law Review 1974).

En grundläggande utgångspunkt för studien är att det inte fi nns något som gör att utvecklingen kommer att förlöpa likartat i olika länder. Istället bygger den på tanken att arbetsrätten i varje land är ett resultat av en mångfald av historiskt betingade faktorer som inte är naturliga eller nödvändiga. En rad valmöjligheter stod öppna. Studien har därför en stark inriktning på varför-frågor.

I sju tematiska kapitel skildras utvecklingen i de nio länderna från 1780-talet. Anslaget är mycket brett med kapitel ägnade inte bara åt arbetsrätt i mera inskränkt bemärkelse. Omfattande kapitel studerar utvecklingslinjer från laissez-faire till statligt arbetarskydd i olika avseenden. Arbetslöshetsreglering skärskådas. Ett centralt tema är hur det medeltida systemet med reglering av anställningsförhållandet genom offentligrättsliga statuter förvandlades till ett privaträttsligt avtalsförhållande i slutet av 1700- och början av 1800-talet. Slagordsmässigt kan denna utveckling karakteriseras med Henry Maines berömda ord from status to contract. På det kollektiva området kan studien tematiskt formuleras i orden från förtryck, via tolererande till erkännande och integration.

I den nya volymen från 2009, The Transformation of Labour Law in Europe, utvidgas perspektivet till femton länder som anslutit sig till EG/EU före 2004, däribland Finland och Sverige. Studien bygger på samma grundvalar och idéer som den första. Framställningen är tematiskt uppdelad snarare än historiskt deskriptiv. Inte desto mindre har författarna delat upp efterkrigstiden i fem perioder, återuppbyggnaden 1945 - 1959, välfärdsstaten 1960 - 1972, period av ekonomisk kris 1973 - 1979, omläggning och avreglering 1980 - 1989 samt det europeiska svaret till den globala kapitalismen 1990 - 2004. Tematiskt tillkommer i denna volym jämställdhet i arbetslivet och hur efterlevnad av arbetsrättsliga regler eftersträvas.

Varför är då skillnaderna mellan systemen för industrial relations så stora? Bägge volymerna innehåller en rik kunskapsmassa för att belysa detta. De är emellertid inte särskilt inriktade på att besvara dessa frågor. Den som vill få detta belyst ur ett historiskt och strukturellt perspektiv skall vända sig till Oxfordforskaren Colin Crouch. Hans djuplodande Industrial Relations and European State Traditions (Oxford U P 1994) är här den ojämförligt bästa studien.

Sammantaget erbjuder de bägge volymerna ett mäktigt perspektiv som omspänner de senaste århundradena. Faktamängden är imponerande. Än mer imponerar den analytiska skärpan och det strukturella perspektivet, med inriktning på att fi nna fram till vad som sker i det som synes ske. Utöver omfattande bibliografi er innehåller volymerna mycket förtjänstfulla appendix med utförliga faktauppgifter till framställningarna, till exempel viktiga dokument respektive kronologier.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör