EU & arbetsrätt 3 2010


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EG-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av om man söker på mål-numret på EG-domstolens hemsida. Enklast kan läsarna göra detta via den elektroniska versionen av EU & arbetsrätthttp://arbetsratt.juridicum.su.se.se

Deltidsarbete
C-151/10 Dai Cugini NV mot Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Är bestämmelser som ålägger arbetsgivarna att upprätta och ajourföra vissa handlingar förenliga med deltidsdirektivet (97/81), enligt vilket medlemsstaterna bör undanröja hinder för att arbeta deltid?

Semester
C-155/10 Williams m.fl . mot British Airways plc
Ställer EUs olika arbetstidsdirektiv (93/104, 2003/88 och 2000/79) krav på hurdan semesterersättningen ska vara?

C-214/10 KHS AG mot Winfried Schulte
Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) att rätten till semester förfaller i en situation som den i målet?

C-282/10 Maribel Dominguez mot Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre
Tillåter arbetstidsdirektivet att man ställer som villkor för rätten till semester att det utförs arbete under minst tio dagar under beräkningsperioden?

Fri rörlighet
C-158/10 Johan van Leendert Holding BV mot: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Hindrar reglerna om fri rörlighet för tjänster en bestämmelse enligt vilken det krävs ett anställningstillstånd för att få ställa arbetstagare till förfogande enligt utstationeringsdirektivet (96/71)?

Åldersdiskriminering
C-159/10 Gerhard Fuchs mot Land Hessen
Syftar bestämmelserna om en obligatorisk åldersgräns för pensionering i den Hessiska lagen om tjänstemän till att förverkliga mål som rör allmänintresset i den mening som avses i unionsrätten?

Kollektiva uppsägningar
C-235/10 David Claes mot Landsbanki Luxembourg SA, i likvidation
Är direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) tillämpligt på situationen i målet? Ska i så fall konkursförvaltaren eller likvidatorn utföra de uppgifter som åligger en arbetsgivare enligt direktivet?

Utstationering
C-241/10 Harald Jung och Gerald Hellweger SV mot Magistrat der Stadt Salzburg
Ska Ungerns anslutningsfördrag tolkas så att uthyrning av arbetskraft från Ungern till Österrike inte utgör utstationering av arbetstagare, och att nationella begränsningar för anställning av ungerska arbetstagare i Österrike gäller på samma sätt för arbetstagare som har hyrts ut (och är vederbörligen anställda) av ungerska företag?

Arbetsmiljö
C-256/10 David Barcenilla Fernández mot Gerardo García S.L.
Vilka förebyggande åtgärder är en arbetsgivare skyldig att vidta enligt direktivet om risker som har samband med fysikaliska agens (2003/10) om den dagliga bullerexponeringen överstiger 85 dB(A)?

Arbetstid
C-258/10 Nicuor Grigore mot Regia Nationala Padurilor Romsilva - Directia Silvica Bucuresti
Utgör den tid under vilken en skogvaktare är skyldig att övervaka ett visst skogsområde för vilket denne är ansvarig i disciplinärt, förmögenhetsrättsligt, avtalsrättsligt och straffrättsligt hänseende för skador oavsett när de inträffar, arbetstid i arbetstidsdirektivets (2003/88) mening?

Visstidsarbete
C-272/10 Susana Berkizi-Nikolakaki mot Anotato Symvoulio Epilogis Prosopikou och Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Är grekiska regler om förutsättningarna för att omvandla en visstidsanställning till en tillsvidareanställning förenliga med visstidsdirektivet (1999/70)?

C-273/10 David Montoya Medina mot Fondo de Garantía Salarial och Universidad de Alicante
Strider bestämmelser ersättning för anställda vid valencianska offentliga universitet mot principen om ickediskriminering i visstidsdirektivet?

Likabehandling
Mål C-310/10 Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti mot Stefan Agafi tei m.fl .
Är regler som förbjuder de nationella domstolarna att tillerkänna kärande ersättning för ekonomisk och/eller ideell skada förenlig med likabehandlingsdirektiven (2000/43 och 2000/78)?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör