EU & arbetsrätt 4 2010


 

ESA underkänner Islands tolkning av vad som ingår i minimilön

Island får inte kräva att företag som utstationerar arbetstagare dit betalar sina arbetstagare lön när de är sjuka, eller har en arbetsolycksfallsförsäkring som ger arbetstagarna ersättning vid nedsättning av arbetsförmågan eller dödsfall. Det menar Eftas övervakningsorgan ESA som har väckt talan vid Efta-domstolen för brott mot EES-avtalet.

Både sjuklönen och kravet på olycksfallsförsäkring är reglerade i allmängiltigförklarade kollektivavtal, men det hjälper inte menar ESA. Sjuklön innefattas inte i begreppet minimilön, och nationella regler om arbetsolycksfallsförsäkring kan över huvud taget inte utsträckas till utländska arbetsgivare.

Den isländska regeringen hävdar tvärtom att sjuklönen är en del av minimilönen. Och försäkringsskyddet är en del av nationell skadestånds- och försäkringsrätt, och faller som sådan helt utanför utstationeringsdirektivets (96/71) tilllämpningsområde. Om domstolen inte skulle hålla med om det menar regeringen att reglerna är "bestämmelser som rör ordre public" och som Island alltså ändå kan utsträcka enligt artikel 3.10 i direktivet.

 Utgången i målet blir intressant inte bara för islänningarna. Frågan om vad som innefattas i begreppet minimilön är t.ex. högaktuell även i Sverige. Det råder också delade uppfattningar om ifall utstationerande företag kan tvingas att teckna en arbetsskadeförsäkring i Sverige.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör