EU & arbetsrätt 2 2011


 

EFTA-DOMSTOLEN FÄLLDE ISLAND
Utländska företag kan inte krävas på sjuklön och arbetsskadeförsäkring

Den isländska utstationeringslagens krav på att utländska företag betalar sina anställda sjuklön går för långt. Det är inte heller möjligt att kräva att de tecknar en isländsk arbetsskadeförsäkring. Det menar Efta-domstolen i en färsk dom som slår fast att Island bryter mot EES-avtalet genom att behålla regler som inte är förenliga med utstationeringsdirektivet (96/71). Den omstridda frågan om sjuklön över huvud taget kan vara en beståndsdel i ett lands minimilön i direktivets mening förblir dock obesvarad.

Island förlorade alltså i sak den talan där Eftas övervakningsmyndighet ESA ifrågasatte den isländska utstationeringslagens artikel 5, enligt vilken även sjuklön ingår i den minimilön som utstationerande företag ska betala sina anställda, och artikel 7 om skyldighet att teckna arbetsskadeförsäkring på Island (se EU & arbetsrätt nr 4/2010 s.1).

ESA hävdade att enbart ersättning för faktiskt utfört arbete kan vara minimilön, och att sjuklön, som man tvärtom får när man inte arbetar, följaktligen inte kan ingå. Enligt ESA är ersättning vid sjukfrånvaro inte ens ”lön” i utstationeringsdirektivets mening utan en sådan förmån som omfattas av EU:s förordning om samordning av medlemsländernas socialförsäkringssystem. Därmed kan en värdstat inte kräva att företag som utstationerar arbetstagare dit betalar sin anställda sjuklön enligt värdstatens regler, menade ESA.

Island, understött av Norge och Finland, framhöll däremot att direktivet uttryckligen säger att det är värdstatens lagstiftning och praxis som defi nierar vad som är minimilön, och att direktivet enbart slår fast en gräns för nivån på den lön som värdstaten kan kräva att utländska företag betalar, men inte vilka beståndsdelar som kan ingå i minimilönen.

I Efta-domstolens dom finns inget som säger att sjuklön aldrig skulle kunna räknas till minimilönen, och domstolen tar inte fasta på ESAs argument. Den underkänner den isländska regleringen med en annan motivering. Felet, enligt domstolen, är i detta fall att den sjuklön som utstationerande företag förväntas betala inte är bestämd som ett minimum (set at a minimum rate), dvs. den är varken angiven som ett fast minimibelopp eller beräknad på basis av en minimilön där en sådan är tillämplig. Tvärtom har arbetstagaren rätt till en sjuklön som motsvarar hans eller hennes normala lön enligt anställningsavtalet. En rätt till sjuklön som är definierad på det sättet kan inte ingå i den minimilön som en värdstat ålägger utstationerande företag att betala sina anställda, konstaterar domstolen som här hänvisar till EU-domstolens dom i målet C-319/06 Kommissionen mot Luxemburg.

Samtidigt tillägger domstolen, ”för fullständighetens skull”, att den inte har tagit ställning till om sjuklön är en förmån som omfattas av EU:s socialförsäkringsförordning 1408/71, eftersom det inte var nödvändigt för att avgöra målet. Då den ifrågasatta bestämmelsen ålägger utländska arbetsgivare förpliktelser som faller utanför den uttömmande förteckningen över tvingande minimivillkor i direktivets artikel 3.1, är den i princip oförenlig med detta oavsett om sjuklön omfattas av förordning 1408/71 eller ej. Frågan om huruvida sjuklön över huvud taget kan ingå i minimilönen lämnas alltså öppen.

Efta-domstolen underkände också den bestämmelse som innebär att arbetsgivaren måste teckna en arbetsskadeförsäkring för arbetstagare som är utstationerade till Island mer än två veckor. Den isländska regeringen invände att bestämmelsen är en del av nationell skadestånds- och försäkringsrätt, vilket innebär att den inte berörs av utstationeringsdirektivet. Det argumentet höll alltså inte.

Hur regeln klassificeras i nationell rätt spelar ingen roll, konstaterar Efta-domstolen. Det är uppenbart att skyldigheten att teckna arbetsskadeförsäkring rör arbetstagarnas anställningsvillkor och att den följaktligen omfattas av utstationeringsdirektivet. Enligt domstolen är det också uppenbart att en skyldighet att teckna arbetsskadeförsäkring faller utanför de arbets- och anställningsvillkor som listats i artikel 3.1. Det sistnämnda ifrågasattes inte heller av Island.

Formellt är Efta-domstolen enbart behörig att tolka EES-rätten. Att tolka EU-rätten är EUdomstolens sak. Samtidigt är det meningen att i den mån likalydande regler gäller inom EU och EES så ska de också tolkas enhetligt. Det är kanske en förklaring till att Efta-domstolen går runt frågor om hur utstationeringsdirektivet och förordning 1408/71 ska tolkas där det inte tycks finnas någon ledning i praxis från EU-domstolen. Att Efta-domstolens praxis är bindande enbart för EES-länderna kan kanske också vara en tröst för oppositionen i den svenska Riksdagen. Två veckor innan domen kom krävde den nämligen att en bestämmelse som klargör att det är tillåtet att kräva att utländska arbetsgivare tecknar svensk arbetsskadeförsäkring ska införas i utstationeringslagen.


RÄTTELSE
Det var alltså sjuklönen som ESA ansåg vara en socialförsäkringsförmån vilken därmed skulle omfattas av EUs förordning 1408/71, inte arbetsskadeförsäkringen som det felaktigt stod i EU & arbetsrätt nr 1/2011 sid 2


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör