EU & arbetsrätt 2 2011


 

SAS turordningslistor godkända i Norge
– men underkända i Sverige

Den svenska Arbetsdomstolen och den norska Høyesterett avgjorde dagarna efter varandra två mål där frågan var densamma: Var det otillåten åldersdiskriminering när man gjorde upp turordningslistor inom SAS-koncernen som innebar att arbetsbrist skulle hanteras genom att arbetstagare som hade rätt till pension sades upp? Arbetsdomstolen fann att så var fallet. Høyesterett ansåg att turordningen var tillåten.

Inom SAS-koncernen var piloter och kabinanställda tidigare skyldiga att gå i pension vid 60 års ålder , något som delvis hade sin bakgrund i äldre regler om flygcertifikat. I kollektivavtalen har man därför infört jämförelsevis generösa pensionsvillkor för arbetstagare som fyllt 60 år. Numer är reglerna om avgångsskyldighet ändrade, men pensionsvillkoren i kollektivavtalen är däremot fortfarande inriktade på att piloter och kabinanställda ska kunna sluta med ”full pension” vid 60 års ålder.

Under senare år har SAS-koncernen genomfört ett flertal personalneddragningar. Bland annat sades tio piloter i Norge upp 2008. År 2010 sades 49 kabinanställda upp i Sverige. Inför båda dessa uppsägningar träffade SAS kollektivavtal med berörda fackföreningar om att arbetsbristen skulle hanteras genom uppsägning av ”pensionsberättigade” arbetstagare, eftersom dessa hade sin försörjning tryggad.

I Sverige och Norge gäller olika regler om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist (uppsägning som beror på förhållanden som hänför sig till arbetsgivaren). I Sverige bestäms turordningen som utgångspunkt efter de anställdas anställningstid. I Norge tillämpas ingen sådan strikt senioritetsprincip. Istället upprätthålls ett allmänt krav på att turordningen ska vara saklig. I båda länderna är det möjligt att inom vida ramar träffa kollektivavtal om turordning. Avtalen får dock inte vara diskriminerande.

Frågan i båda målen var om avtalsturlistorna innebar otillåten åldersdiskriminering enligt arbetsmiljøloven respektive diskrimineringslagen. Båda lagarna syftar till att genomföra EU:s direktiv om likabehandling i arbetslivet (2000/78/EG) och förbjuder direkt och indirekt åldersdiskriminering. I båda länderna tillåts särbehandling på grund av ålder om den har ett berättigat syfte och de medel som används för nå syftet är lämpliga och proportionella.

Arbetsdomstolen fann att uppsägningarna hade så nära samband med arbetstagarnas ålder att de utsatts för direkt diskriminering. Även Høyesterett lutade åt att det var fråga om direkt diskriminering, men betonade att rubriceringen saknade betydelse. Den avgörande frågan var i både Norge och Sverige om särbehandlingen av de äldre arbetstagarna var berättigad och proportionell.

Båda domstolarna fann att det fyller ett berättigat syfte att vid arbetsbrist säga upp arbetstagare som har sin försörjning tryggad genom pension. När det gäller frågan om åtgärderna var proportionella formulerar domstolarna problemet på olika sätt.

Høyesterett betonar att frågan i målet är vilka arbetstagare som ska sägas upp på grund övertalighet och att det handlar om en avvägning mellan olika grupper av anställda. Domstolen ska inte avgöra vilken lösning som är den mest lämpliga utan pröva om den åtgärd som faktiskt vidtagits är proportionell. En utgångspunkt för domstolen är då att den bör vara försiktig med att åsidosätta den avvägning mellan olika gruppers intressen som arbetsmarknadens parter kommit fram till. Vid sin prövning lyfter domstolen fram en lång rad argument, bl.a. att de uppsagda arbetstagarna erhåller förhållandevis generös pension och att urvalet inte är beroende av arbetstagarnas prestationer eller är stigmatiserande för dessa. Vidare beaktar domstolen att de yngre piloterna hade riskerat att hamna i arbetslöshet om dessa hade sagts upp. Høyesteretts slutsats är att uppsägningarna inte stod i strid med förbudet mot åldersdiskriminering.

Arbetsdomstolen, å andra sidan, tar den svenska lagstiftarens strävan att höja pensionsåldern till 67 år som utgångspunkt för sin proportionalitetsbedömning. Enligt den svenska anställningsskyddslagen har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till 67 år, om inte annat följer av lagen. Kollektivavtal som innebär en skyldighet att lämna anställningen tidigare är inte giltiga. SAS och fackföreningarna hade alltså inte kunnat träffa kollektivavtal om avgångsskyldighet vid 60 års ålder, även om arbetstagarna får rätt till pension vid den åldern. Frågan är därför, enligt domstolen, om en avtalsturlista, som innebär att de som uppnått en avtalad pensionsålder om 60 år ska sägas upp, är en proportionell åtgärd. Domstolen besvarar frågan nekande. Enligt domstolen stred avtalsturlistan mot syftet bakom och innebörden av den tvingande s.k. 67-årsregeln. Avtalsturlistan hade i realiteten samma innebörd som ett kollektivavtal om avgångsskyldighet vid viss ålder. Ett sådant avtal hade varit ogiltigt. Åtgärden var därför inte en lämplig åtgärd för att uppnå syftet.

Arbetsdomstolen har alltså inte uppfattat målet som en konflikt om hur ’kostnaderna’ för en driftsinskränkning ska fördelas mellan olika grupper av anställda. Istället menar domstolen att uppsägningarna inneburit en form av tvångspensionering.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör