EU & arbetsrätt 2 2011


 

Arbetsmarknadens parter ska förhandla om arbetstidsdirektivet

Europafacket EFS och arbetsgivarorganisationerna BusinessEurope och CEEP kommer att inleda förhandlingar om ett avtal om ändringar i arbetstidsdirektivet (2003/88). Det står klart sedan EFS högsta beslutande organ bekräftat att organisationen är beredd att förhandla, trots att parterna i sak tycks stå lika långt från varandra som för ett år sedan.

När kommissionen då samrådde med parterna enligt artikel 154 i EUF-fördraget bedömde EFS att det inte var meningsfullt att försöka förhandla fram ett avtal (se EU & arbetsrätt nr 2/2010 s. 6). Sedan dess har kommissionen genomfört den andra omgången av samråd och beskrivit ungefär vad den själv skulle föreslå om den utarbetade ett direktivförslag. Förslagen var en stor besvikelse för EFS.

Enligt EFS har kommissionen inte tagit tillräcklig hänsyn till de fackliga synpunkterna, särskilt inte när den vill behålla möjligheten att göra undantag genom individuella avtal från regeln om högst 48 timmars arbetsvecka och förlänga beräkningsperioden för den genomsnittliga veckoarbetstiden.

När EFS kommer till förhandlingsbordet är det därför med krav på en total översyn av direktivet. Arbetsgivarna å sin sida är inte beredda att förhandla om mer än två frågor där den anser att EUdomstolens praxis har skapat stora problem: om hur jourtid på arbetsplatsen ska räknas och om rätten till betald semester för långtidssjukskrivna arbetstagare. Att göra en översyn av hela arbetstidsdirektivet är politiskt omöjligt, menar BusinessEurope.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör