EU & arbetsrätt 2 2011


 

ESA vidhåller att norsk regel om arbetsklausuler strider mot EES-rätten

Eftas övervakningsorgan ESA håller fast vid att de norska reglerna om arbetsklausuler i offentliga kontrakt står i strid med EES-rätten och har nu kommit med ett så kallat motiverat yttrande till Norges regering.

Föreskriften om löne- och arbetsvillkor i offentliga kontrakt innehåller en bestämmelse om kollektivavtalsenlig lön som genomför ILOs konvention nr 94 i norsk rätt. ESA anser att bestämmelsen är oförenlig med EES-avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster och med utstationeringsdirektivet (96/71). Ärendet inleddes på ESAs eget initiativ och resulterade i en formell underrättelse 2009 (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 7). I sitt svar anförde Norges regering att föreskriftsbestämmelsen inte strider mot EES-rätten, men sommaren 2010 lade den ändå fram ett förslag om möjliga ändringar (se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 1). Utkastet sändes på remiss (høring), men därefter har inget hänt.

I det motiverade yttrandet vidhåller ESA att bestämmelsen är EES-stridig. ESA utgår från EUdomstolens dom i målet Rüffert (C-346/06) och dess konstaterande att bestämmelserna om lön inte var fastställda i enlighet med utstationeringsdirektivets artikel 3.1 eller artikel 3.8 (lag eller allmänt gällande kollektivavtal). Vidare hänvisar övervakningsorganet till domen i Laval-målet (C-341/05) och dess slutsats att direktivets artikel 3.1 innehåller en uttömmande lista över vilka villkor som kan fastställas med verkan för utländska tjänsteutövare (tjenesteytere) och att artikel 3.7 inte ger en värdstat möjlighet att gå över den allmänt tvingande miniminivån.

Det motiverade yttrandet, daterat den 29 juni 2011, ger Norge två månader på sig att vidta åtgärder för att gå ESA till mötes. Övervakningsorganets nästa steg kan eventuellt bli att väcka talan mot Norge inför Efta-domstolen. Hittills har regeringen signalerat att den inte utan vidare kommer att böja sig för ESAs uppfattning.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör