EU & arbetsrätt 2 2011


 

Regler om information och samråd ”konditionstestas”

Hur står det till med direktiven om information och samråd, kollektiva uppsägningar och övergång av verksamhet? Är de onödigt betungande, överlappar de varandra, innehåller de kryphål, inkonsekvenser eller obsoleta bestämmelser? Det vill Europeiska kommissionen ta reda på genom ”konditionstest” (fitness checks) som just har satt igång.

Ändamålet med konditionstesterna är att se till att regleringarna fortfarande tjänar sina syften (”fit for purpose”) De olika direktiven, som alla innehåller regler om information och samråd, har antagits vid olika tidpunkter, med olika rättsliga grunder och med till viss del motstridiga syften. När de ursprungliga 70-tals direktiven antogs saknade EU uttrycklig befogenhet att anta regler om information och samråd, vilket avspeglas i hur de motiverats i ingressen. Ramdirektivet om information och samråd från 2002 är däremot antaget med stöd av fördragets bestämmelser om socialpolitik, och är ett minimidirektiv som bl.a. syftar till att göra arbetsorganisationen mer flexibel och underlätta arbetstagarnas möjlighet till utbildning.

Konditionstestet lanserades i kommissionens arbetsprogram för 2010 som en del i initiativet ”Bättre lagstiftning”. Syftet är inte att avreglera eller att reglera mindre, utan att åstadkomma bättre och smartare regleringar, försäkrar kommissionen. Slutsatser och förslag till åtgärder ska publiceras under 2012.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör