EU & arbetsrätt 2 2011


 

Uthyrning av arbetskraft skiljer sig från annan utstationering

Hur skiljer man utstationeringar som innebär att arbetskraft ställs till förfogande, dvs. uthyrning av arbetskraft över gränserna, från andra former av utstationering? Frågan, som får allt större praktisk betydelse när bemanningsdirektivet genomförs i de nordiska länderna, belyses av EU-domstolen i målet Vicoplus m.fl . Där slår domstolen också fast att utstationerade bemanningsanställda kan omfattas av fördragens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare samtidigt som deras arbetsgivare tillhandahåller tjänster.

Bakgrunden var att tre bolag hade påförts straffavgifter för att de under 2005 hade utstationerat polska arbetstagare utan arbetstillstånd till Nederländerna. Kravet på arbetstillstånd upprätthölls med stöd av de övergångsregler som begränsade den fria rörligheten för arbetstagare från Polen de första åren efter EUs utvidgning 2004. Bolagen överklagade besluten och i processen begärde den nationella domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Det den ville ha svar på var om kravet på arbetstillstånd var förenligt med fördragets regler om fri rörlighet för tjänster, och vad som menas med uttrycket att ”ställa arbetskraft till förfogande” (bemanningsarbete) i utstationeringsdirektivets artikel 1.3 c.

När EU-domstolen besvarar den första frågan uppmärksammar den, med hänvisning till målet C-113/89 Rush Portuguesa, återigen att bemanningsarbete är en särskild form av tjänst som i gränsöverskridande situationer även har till syfte att ge arbetstagarna tillträde till värdlandets arbetsmarknad, även om det utstationerande företaget tillhandahåller en tjänst. Den nederländska lagstiftningen reglerade just tillträdet till arbetsmarknaden. Enligt domstolen vore det konstlat att undanta denna form av utstationering från de övergångsregler som gällde för de ”nya” medlemsstaterna, eftersom de handlade om att begränsa tillträdet till arbetsmarknaden. Under övergångsperioden fanns det således inte något hinder mot att fordra arbetstillstånd för arbetstagare som utstationerades i enlighet med artikel 1.3 c i utstationeringsdirektivet, dvs. bemanningsanställda.

Utan att vidare klargöra följderna synes EU-domstolen alltså göra klart att utstationerade bemanningsanställda kan omfattas av fördragens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare samtidigt som deras arbetsgivare tillhandahåller tjänster. Avgörandet slår även fast att utstationerade arbetstagare kan anses som närvarande på värdlandets arbetsmarknad.

Därmed blir det också betydelsefullt att kunna avgöra hur man skiljer utstationeringar som innebär att arbetskraft ställs till förfogande enligt utstationeringsdirektivets artikel 1.3 c från andra former av utstationering. Frågan har stor praktisk betydelse också eftersom värdstaten enligt direktivet kan ställa högre krav på anställningsvillkoren för bemanningsanställda. EU-domstolens svar klargör att en tjänst utgör utstationering av arbetstagare i den mening som avses i direktivets artikel 1.3 c, dvs. utstationering av bemanningsanställda, när det är arbetstagarnas förflyttning som utgör själva föremålet för företagets tillhandahållande av tjänsten och arbetet i värdlandet utförs under ledning av användarföretaget. Något anställningsförhållande med användarföretaget finns inte.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör