EU & arbetsrätt 2 2011


 

Antologi som illustrerar hur illa EU-domstolens kriterier passar in

Edoardo Ales och Tonia Nowitz (red): Collective Action and Fundamental Freedoms in Europe – Striking the Balance, Intersentia 2010, 273 sid, ISBN 978-94-0000-072-8

Frågan vilka implikationer EU-domstolens avgöranden i målen Viking och Laval har för ett antal utomnordiska EUländer är det övergripande temat i denna antologi. Domarna har rönt ett omfattande intresse runt om i Europa och en mängd akademiker har uttalat stor oro för rättsutvecklingen. För att på ett mer konkret plan förstå domarnas effekter krävs inblick i hur skyddet och regleringen av rätten att vidta stridsåtgärder ser ut i olika länder. Detta är också utgångspunkten i denna bok där sju arbetsrättsforskare från Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Nederländerna och Storbritannien beskriver den nationella utformningen av rätten att vidta stridsåtgärder. De tar sig an frågan om definitionen av en stridsåtgärd, dess juridiska status, möjliga begränsningar, processuella krav och hur rätten att vidta stridsåtgärder balanseras mot andra rättigheter och friheter. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt om den potentiella effekten av EU-domstolens praxis för respektive lands reglering.

Dessa kompletteras med ett kapitel om lagval för tvister med gränsöverskridande inslag, skrivet av Filip Dorssemont och Aukje A.H. van Hoek. Kapitlet tar sin utgångspunkt i artikel 9 i Rom II-förordningen. Genomgången av de nationella regleringarna visar att utformningen av och skyddet för rätten att vidta stridsåtgärder varierar stort mellan många medlemsländer. Valet av rättsordning vid en tvist kan därför få avgörande betydelse för bedömningen av en stridsåtgärds rättsenlighet. Att olika rättsordningar kan bli tillämpliga för bedömningen av den fackliga organisationens och av de strejkande arbetstagarnas roll i tvisten kan därför, som Tonia Nowitz påtalar, hindra ett effektivt utövande av strejkrätten i gränsöverskridande situationer.

I antologins avslutande kapitel ingår också en sammanfattande analys av vilka effekter EU-domstolens avgöranden kan komma att få för skyddet av strejkrätten i olika nationella kontexter.

Förutom att ge en lättillgänglig inblick i regleringen av strejkrätten i de sju rättsordningarna, något jag själv har saknat, så illustreras i antologin tydligt hur illa EUdomstolens kriterier för att bedöma brytpunkten mellan de ekonomiska friheterna och strejkrätten passar in i egentligen alla behandlade industrial relations-system, och vilka effekter detta kan komma att få för det framtida nationella skyddet av strejkrätten. Detta gäller i första hand konflikter med gränsöverskridande inslag, men kan också komma att spilla över på rent nationella tvister. Slutsatsen är inte att allt som vunnits för att tillvarata arbetstagarnas intressen i ett slag har raserats – men att det riskerar att bidra till att det som uppnåtts urholkas steg för steg.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör