EU & arbetsrätt 2 2011


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid
Mål C-78/11 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) mot Federación de Asociaciones Sindicales (FAGSA), Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Trabajadores del Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT och Federación del Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.
Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) en nationell bestämmelse som innebär att det inte är tillåtet att avbryta semesterperioden på grund av tillfällig arbetsoförmåga för att ta ut hela eller den återstående delen av semestern senare, om arbetsoförmågan uppstår plötsligt och oväntat?

Åldersdiskriminering
Mål C-141/11 Torsten Hörnfeldt mot Posten Meddelande AB
Kan en regel som innebär särbehandling på grund av ålder vara berättigad även om det inte klart går att bedöma det syfte som ligger till grund för regeln? Går den utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att nå det eftersträvade syftet?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör