EU & arbetsrätt 3 2011


 

Är konkurrens med sociala avgifter otillåtet statsstöd?

Genom att undanta ett polskt byggföretag från förpliktelsen att betala svenska socialavgifter har staten gett företaget ett otillåtet statsstöd. Det hävdar Svenska Byggnadsarbetareförbundet i en anmälan till europeiska kommissionen. Visserligen är detta en följd av EU:s socialförsäkringsförordning (883/2004) som innebär att utstationerade arbetstagare ska stå kvar i sitt hemlands socialförsäkring, men effekten blir att konkurrensen mellan medlemsländerna snedvrids och därför strider undantaget mot EUF-fördraget, argumenterar Byggnads.

I ett preliminärt svar ifrågasätter kommissionen om åtgärden alls kan tillskrivas svenska staten, eftersom myndigheterna bara tilllämpar unionsrätten i enlighet med Sveriges fördragsfästa förpliktelser. Därmed kan åtgärden inte utgöra statsstöd. Men Byggnads står på sig och begär att kommissionen ska inleda ett formellt förfarande för att närmare undersöka hur konkurrensen påverkas.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör