EU & arbetsrätt 3 2011


 

ESA klagar på isländska regler om bemanningsföretag och semester

Island tar för lång tid på sig för att ändra sina regler om utländska bemanningsföretag och om semester anser Eftas övervakningsmyndighet ESA, som har sänt två så kallade motiverade yttranden till den isländska regeringen.

Det ena rör de administrativa krav som Island ställer på utländska bemanningsföretag och som enligt ESA strider mot EES avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster. För det första måste företagen underrätta isländska myndigheter åtta dagar innan de börjar sin verksamhet i landet, för det andra är de skyldiga att ha en representant på Island och för det tredje måste de skicka information om arbetstagarna dit. Dessutom måste bemanningsföretaget uppfylla vissa andra administrativa villkor. ESA understryker att det är den sammanlagda effekten av dessa krav som den vänder sig mot, eftersom de i realiteten utgör ett auktorisationssystem som innebär en oproportionerlig inskränkning i den fria rörligheten för tjänster. Övervakningsmyndigheten menar att det syfte som de här kraven ska tjäna kan uppnås med en mindre sträng anmälningsprocedur.

Det andra motiverade yttrandet handlar om vad som gäller när en arbetstagare inte har kunnat ta ut sin semester på grund av långvarig sjukdom. Enligt den isländska semesterlagen fryser ledigheten inne om arbetstagaren inte har hunnit ta ut den senast under den första månaden följande semesterår. ESA menar att den som av legitima skäl inte har kunnat ta ut sin semester ska ha rätt att föra över upp till fyra veckor av ledigheten till nästa semesterår, utan dessa begränsningar.

Enligt ESA har den isländska regeringen i båda fallen medgett att reglerna är oförenliga med EESavtalet och även lagt fram förslag till lagändringar för mer än ett år sedan, men när dessa fortfarande inte hade blivit antagna i somras tog ESA:s tålamod slut.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör