EU & arbetsrätt 3 2011


 

Danska 3F förlorade igen Kommissionen gjorde inte fel

Det hjälpte inte att EU-domstolen tvingade Tribunalen (f.d. Förstainstansrätten) att pröva det danska fackförbundet 3F:s talan i sak. Europeiska kommissionens beslut att godkänna de skattelättnader som danska staten beviljar anställda på fartyg registrerade i det danska internationella skeppsregistret (DIS) står fast, sedan Tribunalen för andra gången dömt i målet i slutet av september.

Skatteundantaget är en form av statligt stöd, och eftersom sådana kan snedvrida konkurrensen ska kommissionen fortlöpande granska medlemsstaternas stödordningar. I artikel 108 i EUF-fördraget beskrivs ett formellt förfarande, som bl.a. innebär att ”berörda parter” ska få yttra sig över om deras intressen kan skadas av ett statligt stöd. I vissa fall kan kommissionen dock godkänna en stödordning utan ett sådant formellt förfarande, vilket den gjorde i det här fallet. Det var fel menade 3F (som då hette SID) eftersom 3F:s medlemmar på fartyg med dansk fl agg kommer i en sämre konkurrenssituation vid löneförhandlingar när de som är anställda på DIS-fl aggade fartyg är undantagna från inkomstskatt.

Förbundet gick följaktligen till Förstainstansrätten och försökte få kommissionens beslut ogiltigförklarat. I första omgången avvisade den talan utan att ens pröva den i sak, med motiveringen att förbundet inte var direkt och personligen berört av beslutet (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 s. 2). Det borde den inte ha gjort, konstaterade EUdomstolen två år senare (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 s. 12). Men nu har alltså Tribunalen än en gång gått emot 3F. Ingen av de omständigheter som förbundet anförde var tillräckliga för att kommissionen skulle ha varit skyldig att inleda ett formellt granskningsförfarande, anser Tribunalen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör