EU & arbetsrätt 3 2011


 

Kollektivavtal om 60-årsgräns kunde inte motiveras med flygsäkerheten

Man kan inte sluta kollektivavtal om att piloter måste avgå vid 60 års ålder med hänvisning till fl ygsäkerheten, när nationella och internationella regler sätter gränsen vid 65, konstaterar EU-domstolen i målet Prigge. Det strider mot förbudet mot åldersdiskriminering i direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78).

Prigge-målet rörde tre piloter som omfattades av ett kollektivavtal enligt vilket deras anställningar automatiskt skulle upphöra när de blev 60 år. Den fråga som EU-domstolen tog ställning till var om undantagen från diskrimineringsförbudet på grund av hänsyn till allmän säkerhet och hälsa (direktivets artikel 2.5), verkliga och avgörande yrkeskrav (artikel 4.1) respektive för särbehandling som är objektivt och rimligt motiverad av ett berättigat mål (artikel 6.1) är till hinder för en sådan avtalsbestämmelse.

EU-domstolen svarar att artikel 2.5 ska tolkas så att medlemsstaterna kan bemyndiga arbetsmarknadens parter att föreskriva åtgärder till skydd för allmän säkerhet och hälsa på villkor att bemyndigandena är tillräckligt precisa. Men en åtgärd som fastställer gränsen för när piloter inte längre kan utöva sitt yrke till 60 år, medan nationella och internationella regler fastställer denna ålder till 65 år, är inte nödvändig med hänsyn till allmän säkerhet och hälsa.

Inte heller kan undantaget för verkliga och avgörande yrkeskrav åberopas för att rättfärdiga åldersgränsen. Målet att garantera fl ygsäkerheten är i och för sig ett legitimt mål enligt artikel 4.1, men genom att fastställa gränsen för när piloter inte längre anses ha de fysiska förmågor som krävs för att utöva sitt yrke till 60 år, samtidigt som nationella och internationella regler fastslår denna ålder till 65 år, har arbetsmarknadens parter vidtagit en oproportionerlig åtgärd.

De berättigade mål som kan motivera särbehandling på grund av ålder enligt direktivets artikel 6.1 är socialpolitiska mål som rör t.ex. sysselsättningspolitik, arbetsmarknad och yrkesutbildning. Flygsäkerheten är inte ett sådant mål som avses i artikel 6.1.

Man kan alltså inte sluta kollektivavtal om en avgångsålder för piloter på 60 år med hänvisning till flygsäkerheten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör