EU & arbetsrätt 3 2011


 

I Bokhandeln

Trevlig hundraårshistorik över den danska Arbejdsretten

Niels Waage: Arbejdsretten gennem 100 år. Den faste Voldgiftsret 1910 – 1963, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, 364 sidor, ISBN 978- 87-574-2222-1

Den danska Arbejdsretten inrättades år 1910 och är därmed den äldsta nordiska arbetsdomstolen, låt vara att den benämndes Den faste Voldgiftsret ända fram till år 1964. Lagom till hundraårsjubileet förra året skrev domstolens vice ordförande Niels Waage en trevlig historik som avser domstolens verksamhet under tiden fram till namnbytet. Tiden därefter ska skildras i ytterligare en volym som ska utkomma mot slutet av detta år.

Arbejdsrettens uppgift är att behandla frågor om tolkning och överträdelser av huvudavtal samt frågor om brott mot kollektivavtal i allmänhet. Dessutom behandlar domstolen i viss utsträckning arbetsrättsliga frågor som är lagreglerade, nämligen i fall då ställningstagandet har principiell betydelse för saker som i övrigt faller in under domstolens jurisdiktion. Frågor om tolkning av kollektivavtal i allmänhet ska däremot behandlas av fackliga skiljenämnder. De danska jurisdiktionsreglerna i arbejdsrettsloven är inte helt lätta att förstå för en utomstående och möjligen inte för danskarna heller.

Lättillgänglig är däremot historiken, vilket beror på den uppläggning som Niels Waage har valt. Han skriver i förordet att Arbejdsrettens historia också är en berättelse om utvecklingen i det danska samhället och danskarnas levnadsvillkor under de hundra åren. Boken innehåller talrika illustrationer av Voldgiftsrettens ledamöter och annat. Uppläggningen är att det för varje år ges korta sammanfattningar av det internationella läget och samhällsutvecklingen i Danmark. Perspektivet är brett, med talrika blänkare även från underhållningsbranschen och sportens värld. Sedan följer ett kort referat av ett belysande rättsfall från det aktuella året. Som exempel kan nämnas att Voldgiftsretten den ödesdigra dagen den 9 april 1940 höll en överläggning på eftermiddagen. Det beslutades då dom i ett mål som rörde en olovlig arbetsnedläggelse med anledning av att en smed hade avskedats. Niels Waage konstaterar att livet, i varje fall inledningsvis, fortgick mer eller mindre opåverkat av den tyska ockupationen.

Det är som sagt en trevlig bok som inte behöver sträckläsas, man kan med fördel göra nedslag här och där. Men risken att läsaren fastnar är stor.Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör