EU & arbetsrätt 3 2011


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Visstidsanställning
Mål C-157/11 Giuseppe Sibilio mot Comune di Afragola.
Är visstidsdirektivet (1999/70) tillämpligt på arbetstagare med socialt motiverat arbete? Hindrar likabehandlingsprincipen att en arbetstagare som utför socialt motiverat eller allmännyttigt arbete får en lön som är lägre än för en tillsvidareanställd arbetstagare?

Mål C-251/11  Martial Huet mot Université de Bretagne occidentale
Om staten tillsvidareanställer en person som har haft tidsbegränsade avtal under sex år, måste då de väsentliga bestämmelserna i det nya anställningsavtalet, bl.a. tjänstebeskrivningen och lönen, vara identiska med dem i det gamla avtalet?

Mål C-302/11  Rosanna Valenza mot Autoritā Garante della Concorrenza e
del Mercato

Mål C-303/11  Maria Laura Altavista mot Autoritā Garante della Concorrenza e del Mercato

Mål C-305/11  Laura Marsella m.fl . mo tAutoritā Garante della Concorrenza e del Mercato
Hindrar visstidsdirektivet nationella bestämmelser som gör det möjligt för arbetstagare som tidigare varit visstidsanställda att direkt få tillsvidareanställning genom undantag från regeln om offentligt uttagningsprov, samtidigt som den tidigare anställningstiden inte räknas med? Hindrar det bestämmelser som föreskriver att det ska upprättas ett nytt avtal om tillsvidareanställning som skiljer sig från det föregående?

Diskriminering, likabehandling
Mål C-124/11 Förbundsrepubliken Tyskland mot Karen Dittrich

Mål C-125/11 Förbundsrepubliken Tyskland mot Robert Klinke

Mål C-143/11 Jörg-Detlef Müller mot Förbundsrepubliken Tyskland
Kan direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78) tillämpas på nationella bestämmelser om beviljande av bidrag till tjänstemän vid sjukdom?

Mål C-132/11  Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH mot Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH
Hindrar unionsrätten en kollektivavtalsbestämmelse som innebär att äldre arbetstagare diskrimineras indirekt genom att endast färdigheter och kunskaper som de har förvärvat vid ett bestämt fl ygbolag ska beaktas vid lönesättningen, så att färdigheter och kunskaper som förvärvats vid ett annat fl ygbolag i samma koncern inte räknas?

Mål C-152/11  Johann Odar mot Baxter Deutschland GmbH
Hindrar förbudet mot diskriminering på grund av ålder eller på grund av funktionshinder en bestämmelse enligt vilken särbehandling kan vara tillåten när företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna har undantagit anställda som har rätt till pension från förmåner som beviljas inom ramen för den sociala planen? Hindrar de en bestämmelse som innebär att anställda som har fyllt 54 år och har sagts upp av driftsskäl får ett mindre avgångsvederlag än de som är yngre?

Mål C-312/11  Europeiska kommissionen mot Republiken Italien
Enligt kommissionen har Italien inte införlivat direktiv 2000/78 korrekt genom att inte ålägga alla arbetsgivare att vidta rimliga anpassningsåtgärder som kan tillämpas på alla funktionshindrade.

Mål C-335/11  HK Danmark (ombud för Jette Ring) mot Dansk alenennyttigt Boligselskab DAB

Mål C-337/11  HK Danmark (ombud för Lone Skouboe Werge) mot Pro Display A/S i konkurs
Sø- og Handelsretten ställer en rad frågor som går ut på att ringa in vad som omfattas av begreppet funktionshinder i direktiv 2000/78. Den frågar också om nedsatt arbetstid är en sådan rimlig åtgärd som åsyftas i direktivets artikel 5, och om det hindrar att man tillämpar en bestämmelse som innebär att en arbetsgivare kan säga upp en medarbetare med förkortat varsel när denna har uppburit sjuklön under en viss tid , när frånvaron orsakats av funktionshindret eller beror på att arbetsgivaren inte har vidtagit rimliga åtgärder.

Arbetstid
Mål C-194/11 Susana Natividad Martínez Álvarez mot Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias
Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) och artikel 31.2 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter en bestämmelse som innebär att endast arbetstagare som läggs in på sjukhus under semestern har rätt att ta ut den vid ett senare tillfälle, medan arbetstagare med annan typ av sjukledighet inte får göra det?

Mål C-229/11 Alexander Heimann mot Kaiser GmbH

Mål C-230/11 Konstantin Toltschin mot Kaiser GmbH
Hindrar unionsrätten bestämmelser som innebär att en arbetstagare som arbetar färre dagar per vecka på grund av permittering endast har rätt till motsvarande mindre semester? Hindrar den att en arbetstagare som lagenligt helt har befriats från arbetsplikt (Kurzarbeit Null) helt saknar rätt till semester?

Mål C-317/11 Rainer Reimann mot Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG
Hindrar unionsrätten en bestämmelse enligt vilken den årliga semestern om fyra veckor kan inskränkas genom kollektivavtal?

Mål C-230/11 Konstantin Toltschin mot Kaiser GmbH
Hindrar unionsrätten bestämmelser som innebär att en arbetstagare som arbetar färre dagar per vecka på grund av permittering endast har rätt till motsvarande mindre semester? Hindrar den att en arbetstagare som lagenligt helt har befriats från arbetsplikt (Kurzarbeit Null) helt saknar rätt till semester?

Fri rörlighet för arbetstagare
Mål C-172/11 Georges Erny mot Daimler AG — Werk WörthSV
Enligt ett individuellt avtal ska en del av lönen för en gränsarbetare från Frankrike ska beräknas enligt den tyska förordningen om minimilön. Frågan är om det strider mot EUF–fördragets artikel 45 om fri rörlighet för arbetstagare?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör