EU & arbetsrätt 4 2011


 

Politiskt avtal om stärkta insatser mot social dumpning i Danmark

Stärkt kontroll av utländska företag och ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling är två av beståndsdelarna i ett avtal om stärkta insatser mot social dumpning som den danska regeringen och Enhedslisten ingick i samband med överläggningarna om statsbudgeten för 2012. Totalt 65 miljoner danska kronor avsätts för insatserna.

Enligt avtalet är social dumpning ett växande problem på dansk arbetsmarknad. Det fi nns betydande problem med utländska företag som inte betalar skatt och moms, och som struntar i säkerhetskrav och sitt ansvar för arbetsmiljön. Och det är utländsk arbetskraft som utnyttjas och exploateras, skriver avtalsparterna. Möjligheten att avslöja företag som inte är laglydiga försvåras av att inte alla företag som ska anmäla sig till registret för utländska tjänsteutövare, RUT, gör det, medan andra företag som faktiskt anmäler sig dit inte existerar i hemlandet.

De åtgärder mot social dumpning som regeringen och Enhedslisten enats om innebär bland annat att kontrollen och tillsynen ska öka genom samordnade insatser av Arbeidstilsynet, skattemyndigheten och polisen, vilka får ökade resurser för att reagera snabbt och samordnat. De ska också säkra att lagöverträdelser sanktioneras snabbare och mer effektivt. Eventuellt ska Arbeidstilsynet få möjlighet att utfärda administrativa böter mot arbetsgivare som inte har anmält sig eller lämnat felaktiga uppgifter till RUT.

Möjligheterna att skaffa bättre kontroll över att utländska företag som opererar i Danmark verkligen existerar i hemlandet ska också utredas. Vidare ska polisens kontroll över cabotagetrafi ken öka och böterna för olovlig cabotagetrafi k ska höjas kraftigt.

Enligt avtalet kan man tänka sig ännu fl er insatser mot utländska företag och arbetstagare som inte följer dansk lag, men eftersom området är hårt reglerat behöver man utreda en rad juridiska spörsmål, bland annat vilka gränser EU-rätten ställer upp. Därför inrättas en särskild kommitté för att motverka social dumpning som ska undersöka möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder. Parterna är t.ex. eniga om att främja användningen av arbetsklausuler och andra sociala klausuler vid offentlig upphandling, men här ska kommittén alltså utreda var de rättsliga gränserna går. Andra frågor som ska undersökas är om det går att förbättra möjligheterna att verkställa krav mot utländska företag, t.ex. att utfärda administrativa böter och att driva in såväl offentligrättsliga krav, som böter och skatt, som privaträttsliga krav på upplupna löner enligt kollektivavtal.

Listan på frågor som kommittén ska undersöka är ännu längre. Slutrapporten ska överlämnas den 1 oktober 2012.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör