EU & arbetsrätt 4 2011


 

Personaldomstolen: Stadgan ger inte rätt till kollektiva förhandlingar

Varken EU-stadgan om grundläggande rättigheter, Europakonventionen om mänskliga rättigheter eller Europarådets sociala stadga medför någon skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor. Detta något överraskande besked gav EU:s personaldomstol i slutet av september i en tvist mellan Europeiska Centralbanken (ECB) och en av dess tidigare tjänstemän.

Den klagande i målet, Michael Heath, hade gått i pension från ECB. Enligt ECB:s stadga fastställs pensioner och andra anställningsvillkor ensidigt av arbetsgivaren. 2010 väckte Michael Heath talan och yrkade att Personaldomstolen skulle ogiltigförklara arbetsgivarens beslut om hans pension och döma denne höja den.

Ett av hans argument för att besluten skulle ogiltigförklaras var att ECB hade kränkt hans föreningsfrihet genom att ensidigt fastställa pensionsvillkoren. Bankens vägran att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar stod i strid med både artikel 28 i EU:s stadga om grundläggande rättigheter och Europakonventionens artikel 11, menade han. Han medgav att arbetsgivaren inte är skyldig att sluta kollektivavtal, men för att rättigheterna i stadgan och Europakonventionen ska ha någon ändamålsenlig verkan krävs det att ECB aktivt främjar en kultur av dialog och förhandlingar.

Men personaldomstolen höll alltså inte med. Artikel 28 i stadgan och artikel 11 i Europakonventionen, ”vilka garanterar rätten till föreningsfrihet, som inbegriper rätten för arbetstagarna att bilda fackföreningar för att försvara sina ekonomiska och sociala intressen” medför ingen skyldighet att inrätta en procedur för kollektiva förhandlingar eller att tillerkänna fackföreningar en rätt till medbestämmande vid utformningen av arbetstagarnas anställningsvillkor, skriver domstolen. Den går också in på Europarådets sociala stadga och konstaterar att den visserligen uppmuntrar till att man inrättar sådana procedurer, men drar sedan slutsatsen att detta inte är någon skyldighet.

Här är det onekligen svårt att hänga med i Personaldomstolens resonemang. Artikel 28 i EUstadgan, som är bindande för EU:s institutioner, talar uttryckligen om en rätt för arbetstagare och arbetsgivare att förhandla och ingå kollektivavtal. Artikel 11 i Europakonventionen nämner visserligen enbart föreningsfriheten, men här har å andra sidan Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast att rätten att förhandla kollektivt med arbetsgivaren ingår som ett väsentligt element i den fackliga föreningsfriheten och skyddas av Europakonventionen (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 s. 1). Det följer också av praxis från ILO:s föreningsfrihetskommitté som Europadomstolen hänvisar till. Hur Personaldomstolen underbygger sina slutsatser på den här punkten framgår över huvud taget inte av domen.

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör