EU & arbetsrätt 4 2011


 

Norge backar om arbetsklausuler men ESA anser inte att det räcker

Den norska regeringen antog den 15 november vissa ändringar i föreskriften om löne- och arbetsvillkor vid offentlig upphandling i ett försök att tillmötesgå kritiken från Eftas övervakningsmyndighet ESA, som har hävdat att föreskriften strider mot EES-avtalet (se EU & arbetsrätt nr 2/2011 s. 5) Ändringarna går ut på att precisera föreskriftens krav på kollektivavtalsenlig lön och uppdragsgivarens förpliktelser.

Där sägs nu att på områden som täcks av föreskrifter om allmängiltigförklaring av kollektivavtal ska uppdragsgivaren ställa krav på löne- och arbetsvillkor enligt dessa. På områden som inte täcks av sådana föreskrifter ska uppdragsgivare ställa krav på löne- och arbetsvillkor enligt gällande landsomfattande kollektivavtal för den aktuella branschen. Med löne- och arbetsvillkor menas bestämmelser om arbetstid, lön inklusive övertidstillägg, skift- och turlistetillägg och tillägg för olägenheter samt ersättning för resa, kost och logi, i den mån sådana bestämmelser fi nns i kollektivavtalet.

Samma dag som föreskriften ändrades sände regeringen ett svar på ESA:s motiverade yttrande från juli 2011, och argumenterade för att de norska reglerna är förenliga med EES-avtalet. Bland annat hänvisar regeringen till Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2011 om modernisering av offentlig upphandling, 2011/2048(INI), som förespråkar att ILO:s konvention nr 94 ska inarbetas i upphandlingsdirektiven och att medlemsstaterna ska uppmanas att ratifi cera konventionen.Den norska arbetsministern reste också till Bryssel för att diskutera saken med ESA, men det ledde inte till något resultat. ESA står fast vid sin ståndpunkt. Det är oklart hur saken kommer att utvecklas vidare. PÅ EU-sidan är kommissionen skeptisk till ESA:s ståndpunkt och det tycks vara rörelser på gång på den politiska nivån.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör