EU & arbetsrätt 4 2011


 

Nya utstationeringsregler försenade – undantag för småföretag på gång?


Den 20 december skulle Europeiska kommissionen ha lagt fram ett förslag till direktiv om genomförande och kontroll av reglerna om utstationering, men i sista stund ändrades planerna och förslaget väntas nu först i slutet av februari 2012.

Förseningen beror enligt en av kommissionens tjänstemän på att den interna konsekvensanalys som Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik hade gjort inte höll måttet. Samtidigt skriver kommissionen i sin rapport ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag” (se s. 1 i detta nr av EU & arbetsrätt) att den överväger om det är möjligt att ha en lättare regim för mindre företag i reglerna om genomförande av utstationeringsdirektivet. Det ligger nära till hands att det är en konsekvensanalys av en sådan lösning som ska genomföras innan direktivförslaget läggs fram.

Förslaget om nya utstationeringsregler ingår i det så kallade inre-marknadspaketet, som också ska innehålla ett förslag till förordning om hur etableringsfriheten och rätten att tillhandahålla tjänster ska utövas jämsides med rätten av vidta stridsåtgärder och andra grundläggande sociala rättigheter (i EU-jargongen kallad Monti II).

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör