EU & arbetsrätt 1 2012


 

3F ger sig inte om statsstöd

Tribunalen har gjort fel igen, menar fackförbundet 3F som än en gång har överklagat Tribunalens dom i det mål där förbundet ifrågasätter danska statens stöd till fartyg som är registrerade i det danska internationella skeppsregistret. Därmed går målet in på sitt tionde år och sin andra runda i EU-domstolen.

Stödet, som innebär att anställda ombord på DIS-fl aggade fartyg är undantagna från dansk inkomstskatt, snedvrider konkurrensen till nackdel för 3Fs medlemmar och borde inte ha godkänts av Europeiska kommissionen, menar förbundet. 2007 avvisade Förstainstansrätten (som den då hette) klagomålet utan sakprövning med motiveringen att 3F inte var personligen och direkt berört av beslutet. Två år senare återförvisade EU-domstolen målet till Tribunalen för att det skulle prövas i sak. Men det hjälpte inte; kommissionen har ändå inte gjort fel, blev Tribunalens besked (se EU & arbetsrätt nr 3/2011 s. 4).

Och nu har alltså 3F överklagat igen. Tribunalen prövade aldrig en av de grunder som förbundet hade åberopat, hävdar 3F.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör