EU & arbetsrätt 1 2012


 

Sveriges riksdag vill ha regler om solidariskt ansvar vid utstationering

Sveriges riksdag uppmanar regeringen att lägga fram förslag till regler med syfte att ge uppdragsgivaren ansvar för underentreprenörers förpliktelser. Dessa regler ska dock inte gälla generellt utan endast i utstationeringssituationer.

Enligt svensk lag ansvarar inte uppdragsgivare för att underentreprenörer uppfyller sina skyldigheter mot sina anställda. Arbetstagarens rätt till förfallen lön säkerställs istället bland annat genom lagstiftning som underlättar för arbetstagarorganisationerna att sätta press på arbetsgivare som inte betalat ut lön. Medbestämmandelagen gör det också möjligt för arbetstagarorganisationen att i viss mån kontrollera entreprenadkedjor genom vetoreglerna i 38 – 40 §§. Enligt vetoreglerna är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den fackliga organisation som arbetsgivaren har kollektivavtal med innan ett uppdrag eller en del av ett uppdrag läggs ut på entreprenad. Skulle det centrala fackförbundet anse att entreprenaden kan antas medföra att lag eller kollektivavtal åsidosätts får arbetsgivaren inte besluta eller verkställa åtgärden.

I de motioner som låg till grund för Riksdagens beslut föreslogs en generell reglering av uppdragsgivares ansvar för underentreprenörers förpliktelser. Arbetsmarknadsutskottet framhöll dock att ovanstående regler fungerar väl på stora delar av arbetsmarknaden och ansåg därför inte att det fanns något behov av generella regler om solidariskt ansvar vid entreprenad.

MBLs vetoregler förutsätter dock att det fi nns ett kollektivavtal. På de arbetsplatser där kollektivavtal saknas är vetoreglerna inte tilllämpliga. Problem kan också uppstå när entreprenadkedjorna är långa och svåra att överblicka. Arbetsmarknadsutskottet ansåg därför att existerande regler inte i tillräcklig utsträckning skyddar arbetstagare som utstationeras till Sverige, eftersom dessa oftare arbetar utan kollektivavtal och i regel längre ner i entreprenadkedjan.

I riksdagen röstades utskottets förslag igenom med stor majoritet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör