EU & arbetsrätt 1 2012


 

ILO:s expertkommitté djupt oroad av ”trojkans” krav på Grekland

ILO:s expertkommitté uttrycker i sin årliga rapport stark oro över de ingrepp i kollektivavtalen som Grekland har tvingats göra i utbyte mot stödpaketet från den s.k. trojkan (EU-kommissionen, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden). När det gäller den svenska lex Laval, som också har anmälts för granskning, har kommittén ännu inte tagit ställning.

ILO:s expertkommitté publicerar årligen en granskning av hur staterna lever upp till sina åtaganden enligt konventioner som de ratifi cerat. I 2011 års rapport efterfrågade den kompletterande information från Grekland för att avgöra om de åtgärder som vidtagits som respons på den s.k. trojkans stödpaket till Grekland påverkat utövandet av den fackliga föreningsfriheten såsom den följer av medlemskap i ILO och ratifi kation av de grundläggande konventionerna nr 87 om föreningsfrihet och organisationsrätt och 98 om organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling. En liknande fråga ställdes till Sverige med anledning av antagandet av lex Laval (se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 2).

2012 års rapport kom i mars. Slutsatser ifråga om lex Laval lyser med sin frånvaro. Situationen i Grekland ägnas desto mer utrymme.

Trojkans stödpaket är förenat med krav som tvingat Grekland att anta lagstiftning om att kollektivavtal på företagsnivå ska ha företräde framför branschavtal, oavsett om det är en fackförening eller annan sammanslutning av arbetstagare som företräder arbetstagarsidan på företaget. Därutöver har kraven medfört att lagstiftning om lönesänkningar har antagits.

Expertkommittén uttrycker nu djup oro över att andra parter än de som träffat ett visst kollektivavtal kan frigöra sig från detta på lägre nivå, t.ex. företagsnivå, i strid med ILO:s principer. Grekland uppmanas i skarpa ordalag att anpassa lagstiftningen till ILO:s regelverk. ILO:s utgångspunkt är att arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av ett kollektivavtal inte ska kunna träffa avtal om arbetsvillkor som står i motsättning till detta. Denna företrädesprincip ska gälla i förhållande till kollektivavtal som träffas på lägre nivå förutsatt att inte samma parter är involverade i förhandlingarna där.

I fråga om statens ingrepp i löneförhandlingarna påtalar Expertkommittén att om en regering som en del av en stabiliseringspolitik begränsar parternas möjlighet att fritt förhandla om lönenivåerna ska detta användas som en exceptionell åtgärd och enbart i den mån det är nödvändigt och utan att överskrida en rimlig period. Åtgärderna ska dessutom åtföljas av garantier i syfte att skydda arbetstagarnas levnadsstandard. Den grekiska regeringen uppmanas därför att ange vad den har gjort för att säkerställa arbetstagarnas levnadsstandard, och att efter en bestämd tid tillsammans med arbetsmarknadens parter göra en bedömning av om åtgärderna fortfarande är nödvändiga.

Ett sätt att undvika att trojkans krispaket medför grova kränkningar av ILO-konventioner vore förstås att hörsamma Europaparlamentets uppmaning att involvera ILO i arbetet med de fi nansiella stödprogrammen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör