EU & arbetsrätt 1 2012


 

Begränsad rätt överföra semester till senare år

EU-domstolen har åter tagit ställning till ett besvärligt semesterproblem som gällde överföring av semesterrättigheter från ett år till ett annat i samband med sjukdom.

Målet rör en tysk arbetstagare som begär ersättning för tre års semester som han inte har kunnat ta ut då han varit helt sjukskriven. En delstatlig arbetsdomstol konstaterade att han enligt tysk rätt inte skulle kunna få ersättning för det första året, eftersom rätten till semester som inte kunnat tas ut på grund av sjukdom förfaller femton månader efter semesterårets slut. Domstolen frågade sig emellertid om inte en sådan begränsning stred mot artikel 7 i arbetstidsdirektivet (2003/88) och skickade frågan vidare till EUdomstolen.

Frågorna gav EU-domstolen tillfälle att nyansera sina egna slutsatser i tidigare mål och slå fast att det inte fi nns en obegränsad rätt att överföra semester när arbetstagaren är arbetsoförmögen fl era år i rad. Begränsningen till femton månader för överföring av semester var förenlig med EU-rätten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör