EU & arbetsrätt 1 2012


 

Sverige måste ge inkomstrelaterad föräldrapeng trots arbete enbart i Schweiz


En svensk kvinna som endast arbetat i Schweiz före sitt barns födelse hade ändå rätt till inkomstrelaterad föräldrapenning efter återkomsten till Sverige, enligt en dom från EU-domstolen.

Enligt artikel 72 i EU-förordningen nr 1408/71, numera 883/04, som gäller inom socialförsäkringsområdet, är det möjligt att vid beviljande av föräldrapenning lägga samman arbets- och försäkringsperioder som en person haft i olika medlemsländer. Enligt avtalet mellan EU och Schweiz fi nns samma möjlighet till sammanläggning för personer som arbetat i Schweiz och ett medlemsland.

En svensk kvinna bodde och arbetade sedan 1994 i Schweiz. 2002 födde hon en dotter och samma år fl yttade hon tillsammans med make och dotter tillbaka till Sverige. Kvinnan stannade hemma för att ta hand om dottern och ansökte om föräldrapenning i Sverige.

För att få inkomstrelaterad föräldrapenning måste föräldern, enligt svensk rätt, ha arbetat i Sverige i 240 dagar i följd före barnets födelse. Eftersom kvinnan inte hade gjort det beviljade Försäkringskassan inte inkomstrelaterad föräldrapenning utan enbart garantinivåbeloppet, 150 kronor per dag. Kvinnan överklagade beslutet för att få föräldrapenning över garantinivån och målet gick ända till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Enligt EU-domstolens dittillsvarande tolkning av den s.k. sammanläggningsprincipen i förordning 1408/71 skulle det i ett fall som detta ha varit möjligt för kvinnan att få föräldrapenning över garantinivån om hon arbetat 239 dagar i Schweiz och 1 dag i Sverige. HFD frågade därför EU-domstolen om man skulle tolka unionsrätten så att kvalifi kationstiden i sin helhet kunde fullgöras genom arbete och försäkring enbart i Schweiz. Om denna fråga besvarades jakande ville HFD också veta om inkomster som intjänats i Schweiz kunde jämställas med svenska inkomster.

EU-domstolen fann att avtalet mellan EU och Schweiz och artikel 72 i förordningen ska tolkas så att en kvalifi kationstid som endast fullgjorts i Schweiz är tillräcklig för att få föräldrapenning över garantinivån. Beträffande storleken på föräldrapenningen fann domstolen att den skulle beräknas efter vad kvinnan skulle ha tjänat i Sverige i en motsvarande tjänst som den hon haft i Schweiz.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör