EU & arbetsrätt 1 2012


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Likabehandling, föräldraledighet
Mål C-7/12  Nadežda Riežniece mot Zemkop bas ministrija (Republiken Lettland), Lauku atbalsta dienests
Hindrar likabehandlingsdirektivet (76/207) eller föräldraledighetsdirektivet (96/34) att en arbetsgivare vidtar någon som helst åtgärd som leder till att en föräldraledig kvinna kan förlora sin tjänst efter att ha återgått i arbetet? Beror svaret på om arbetsgivarens åtgärd motiveras av att alla statliga myndigheter har minskat sin personal till följd av en lågkonjunktur?

Arbetstagarinflytande
Mål C-635/11  Europeiska kommissionen mot Nederländerna
Enligt kommissionen har Nederländerna inte, i enlighet med direktivet om gränsöverskridande fusioner (2005/56), antagit regler som säkerställer att arbetstagarna i bolagets driftsenheter i andra medlemsstater har samma rätt till medverkan som arbetstagarna i Nederländerna vid en gränsöverskridande fusion.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör