EU & arbetsrätt 2 2012


 

Europeiskt avtal ska genomföra ILO-konvention om fiskeriarbete

Delar av ILO:s konvention nr 188 om arbete i fi skerinäringen med tillhörande rekommendation har nu omsatts i ett europeiskt avtal.

Det är arbetsgivarorganisationerna Europêche och Cogeca som har slutit avtal med Europeiska transportarbetarfederationen, och parterna har bett Europeiska kommissionen lägga fram ett förslag till direktiv som ska göra avtalet bindande i hela EU. Samtidigt hoppas de att deras initiativ ska uppmuntra medlemsstaterna att ratifi cera konventionen, för att skapa likvärdiga arbets- och levnadsvillkor ombord på fi skefartyg i hela världen.

Parterna konstaterar också att de visserligen inte kan sluta avtal för fi skare som inte är arbetstagare, men anser ändå att reglerna bör tillämpas lika på dem och på anställda sjömän när de arbetar ombord på samma fartyg. Annars finns det risk för att arbetsmiljön och levnads- och arbetsvillkoren för de anställda sjömännen påverkas negativt, resonerar de. Likadant tänkte parterna i frisörbranschen när de tidigare i år slöt avtal om arbetsmiljön för anställda i frisörsalonger och hoppades att reglerna ska bli tillämpliga även på egenföretagare (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 5). Det blir intressant att se hur kommissionen svarar på de propåerna.

Tidigare har ministerrådet uppmuntrat medlemsstaterna att ratifi cera fi skerikonventionen, helst före slutet av 2012 (se EU & arbetsrätt nr 2/2010 s. 5). Minst tio stater måste ratifi cera den för att den ska träda i kraft. Hittills har inget EU land gjort det.

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör