EU & arbetsrätt 1 2013


 

...och om obligatoriskt ID på byggen

Det finns inte tillräckligt intresse ur EES-synpunkt (insuffi cient EEA interest) att driva saken om ID-korten på norska byggarbetsplatser vidare. Med denna formulering meddelade Eftas övervakningsmyndighet ESA att den inte tänker göra något åt klagomålen på den norska föreskriften om obligatoriska ID-kort på byggarbetsplatser i landet.

ESA och Norges regering har haft skriftväxling och samtal om detta sedan 2009 då ESA fi ck in klagomål om att den två år gamla föreskriften stred mot artikel 16.2e i direktivet om tjänster på den inre marknaden (2006/123) och mot EES-avtalets artikel 36 om fri rörlighet för tjänster. Men ESA har nu alltså beslutat att inte gå vidare med klagomålet. Samtidigt betonar den att den inte har tagit ställning till om föreskriften är förenlig med direktivet och artikel 36.

Precis som ESA:s beslut att lägga ned ärendet om Norges tilllämpning av ILO:s konvention 94 (se ovan) tycks alltså detta beslut innehålla ett mått av politiska överväganden: det är inte uteslutet att de norska reglerna strider mot EES-avtalet, men intresset att driva saken är inte tillräckligt. Även om ESA är en självständig institution som fattar beslut under eget ansvar har myndigheten ett regelbundet erfarenhetsutbyte med Europeiska kommissionen med syftet att rättstillämpningen inom EES-området ska bli enhetlig. Det verkar uppenbart att den då ibland drar slutsatsen att en fråga är för principiell för att hamna i Eftadomstolen innan den har kommit under EU-domstolens bedömning. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör