EU & arbetsrätt 1 2013


Att kollegerna vann i AD var inte skäl ge SAS-pilot som förlorat resning

Nej, det gick inte att få resning i ett mål som avgjordes av tingsrätten 2009 bara för att senare praxis från Arbetsdomstolen och EU-domstolen tyder på att tingsrätten dömde fel. Det har en SAS-pilot fått erfara sedan Sveriges Högsta domstol, HD, avslagit hans resningsansökan.

Piloten ansåg sig diskriminerad på grund av ålder när SAS år 2008 sade upp honom och ytterligare ett 50-tal kabinanställda som fyllt 60 år oberoende av deras platser i turordningen, eftersom de till skillnad från yngre anställda hade sin försörjning tryggad genom pensionen. Han väckte talan i tingsrätten men förlorade.

25 av hans uppsagda kolleger vände sig i stället till Diskrimineringsombudsmannen, som inte för talan i allmänna domstolar utan i Arbetsdomstolen. Och kollegerna fick rätt
(se EU & arbetsrätt nr 2/2011 s. 3). Det var snopet för piloten som inte hade överklagat tingsrättens dom, för i så fall hade även hans mål till sist avgjorts i AD. Men nu var det för sent.

Därför begärde han i stället resning i Högsta domstolen. Att få resning är mycket svårt, men kan beviljas om det har kommit fram nya omständigheter eller bevis som sannolikt skulle ha gjort att utgången i målet blivit annorlunda, eller om rättstillämpningen uppenbart har stridit mot lag. I det senare fallet måste dock ansökan göras inom sex månader från det att domen vann laga kraft. Här hade det gått två år. Pilotens juridiska ombud ifrågasatte därför också om sexmånadersfristen var förenlig med EUrätten och begärde att HD skulle fråga EU-domstolen om detta.

Men det behövdes inte, menade Högsta domstolen. Enligt HD framgår det redan tillräckligt klart av EU-domstolens praxis att den fäster stor vikt vid principen om rättskraft, och att det inte fi nns någon skyldighet för domstolarna att låta bli att tillämpa nationella processregler som innebär att avgöranden vinner laga kraft, så länge inte situationer där EU-rätten är berörd särbehandlas och det inte i praktiken blir omöjligt eller orimligt svårt ta tillvara sin rätt enligt EU-rätten. Det gäller även om det innebär att ett brott mot EU-rätten blir bestående, menar HD.

Eftersom varken ny praxis från Arbetsdomstolen eller från EUdomstolen är nya omständigheter eller bevis i rättegångsbalkens mening kan HD inte bevilja resning på den grunden. Och frågan om tingsrättens rättstillämpning uppenbart stred mot lagen hade ju väckts på tok för sent. Därför får piloten finna sig i vad tingsrätten kom fram till.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör