EU & arbetsrätt 1 2013

 

Frågor om panamaflaggat fartyg äntligen på väg till EU-domstolen

Först den 14 februari 2013, drygt ett år efter att den svenska Arbetsdomstolen, AD, beslöt inhämta förhandsavgörande i de fyra mål som rör stridsåtgärderna mot fartyget Sava Star, har AD formulerat tolkningsfrågan och skickat den till EU-domstolen i Luxemburg. Frågan som EU-domstolen har att ta ställning till är om EES-avtalets regler om fri rörlighet för tjänster är tillämpliga när ett norskt rederis panamaflaggade fartyg utför transporttjänster till Sverige (se AD 2012 nr 10 och EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 3).

Av handlingar i målen framgår att parterna inte varit överens om hur tolkningsfrågan skulle ställas. Arbetstagarorganisationerna (SEKO och Transport) ändrade så sent som i december 2012 inställning genom att åberopa lex Britannia, som innebär att det är tillåtet att vidta stridsåtgärder för att undantränga ett utländskt kollektivavtal. Den bestämmelsen underkändes av EU-domstolen i Laval-domen i förhållande till arbetsgivare inom EES. I samband med denna justering begärde förbunden att EU-domstolen också skulle tillfrågas om vilken betydelse det kollektivavtal har som arbetsgivarparten hävdar hade slutits med en rysk arbetstagarorganisation innan stridsåtgärderna vidtogs. AD konstaterade att den frågan förvisso kan bli aktuell, men att det skulle kräva utredningar som ytterligare fördröjer den elva år långa processen. AD avslog därför begäran om att ställa fler frågor trots att det kan innebära att ytterligare förhandsavgörande kan behöva inhämtas.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör