EU & arbetsrätt 1 2013


Unikt beslut av Europadomstolen: Den klagande ska återfå sin tjänst

Även återinsättande i tjänst ingår numer i Europadomstolens uppsättning av påföljder för brott mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR), sedan domstolen prövat uppsägningen av den ukrainske domaren Oleksandr Volkov.

Volkov var domare i högsta instans men blev skild från sin tjänst på ett sätt som innebar fl era brott mot Europakonventionen, bl.a. artikel 8 om rätten till respekt för privatlivet. Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (sammansatt som kammare) fortsatte med domen sin inkluderande inställning till regelns tillämpningsområde. Förlusten av tjänsten som domare utgjorde ett ingrepp i Volkovs privatliv. Yrkeslivet är en del av privatlivet, eftersom det ger upphov till mänskliga relationer, argumenterade domstolen med hänvisning till sin praxis. Ingrepp i rättigheter som skyddas av artikel 8 får, enligt undantagsregeln, ske med stöd av lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose vissa intressen. Men redan det faktum att Ukrainas parlament inte följde reglerna för omröstning när det beslutade i ärendet innebar att undantaget inte var tillämpligt. Europadomstolen stannade inte därvid, och med sin analys av vilka ingrepp i rätten till privatliv som är tillåtna utvecklade domstolen indirekt principer för domares anställningsskydd. Diskussionen avsåg såväl materiella grunder som procedurfrågor och lagtekniska aspekter.

Ukraina kritiserades också för allvarliga brister i rättssystemet och för politisering av domsmakten. Europadomstolen kunde således konstatera att uppsägningsprocessen också hade inneburit fl era brott mot artikel 6 om rätt till domstolsprövning och rättssäker process.

Förutom att den tillerkände Volkov skadestånd fattade domstolen det ovanliga beslutet att ange exakt vad staten skulle göra för att ställa konventionsbrotten till rätta: Volkov skulle återfå sin tjänst. Det är första gången som den föreskrivit att en arbetstagare ska återinsättas i tjänst. Det är dock inte fråga om något stort skifte: domstolen framhöll noga de exceptionella omständigheter som motiverade åtgärden.

Domen avsåg en liten och konstitutionellt viktig grupp som verkade i en särpräglad situation, men har ändå viss betydelse för arbetsrätten. Domstolen fortsatte i princip att länka samman yrkeslivet och anställningen med artikel 8, som ålägger staterna en skyldighet att respektera rättigheten och inte endast att avstå från att kränka den. Därmed stärks kopplingen mellan en plikt till positivt handlande i artikel 8 och arbetslivet. EKMR:s arbetsrättsliga dimension, eller arbetsrättens rättighetsdimension, har således expanderat något litet i och med Volkov-domen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör