EU & arbetsrätt 1 2013


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Företagsöverlåtelse
C-458/12 Lorenzo Amatori m.fl . mot Telecom Italia SpA och Shared Service Center Sr
Hindrar direktivet om övergång av verksamhet (2001/23) regler som innebär att anställningsförhållandena hos överlåtaren får övergå på förvärvaren utan att arbetstagarnas samtycke behövs, även när den överförda företagsdelen inte är någon funktionellt självständig enhet före övergången, eller då det överlåtande företaget utövar ett starkt infl ytande över förvärvaren även efter övergången?

Åldersdiskriminering
C-429/12 Siegfried Pohl mot ÖBB Infrastruktur AG
Hindrar likabehandlingsprincipen eller förbudet mot åldersdiskriminering en regel som innebär att anställningstid före 18 års ålder inte beaktas alls vid lönesättningen och anställning därefter bara på vissa villkor? Är österrikiska preskriptionsregler förenliga med effektivitetsprincipen? Är en arbetsgivare skyldig att informera sina anställda om domar som innebär att hans sätt att beräkna anställningstider strider mot unionsrätten?

C-501/12 Thomas Specht mot Land Berlin
C-502/12 Jens Schombera mot Land Berlin
C-503/12 Alexander Wieland mot Land Berlin
C-504/12 Uwe Schönefeld mot Land Berlin
C-505/12 Antje Wilke mot Land Berlin
C-506/12 Gerd Schini mot Land Berlin
C-540/12 Rena Schmeel mot Förbundsrepubliken Tyskland
C-541/12 Ralf Schuster mot Förbundsrepubliken Tyskland
Omfattar förbudet mot åldersdiskriminering regler om delstatliga tjänstemäns löner? Är det åldersdiskriminering när en tjänstemans lön till stor del beror på vederbörandes ålder när anställningen börjar? Kan detta i så fall rättfärdigas med målet att belöna yrkeserfarenhet? Om lönereglerna är diskriminerande, vilka rättsföljder är tänkbara? Hindrar EU-rätten en regel som innebär att tjänstemannen måste framföra sitt krav skyndsamt för att kunna få löneutbetalning i efterskott eller skadestånd?

Lönegaranti
C-C-511/12 Joaquim Fernando Macedo Maia m.fl . mot Fundo de Garantia Salarial, IP
Hindrar lönegarantidirektivet (80/987) en regel enligt vilken garantin endast omfattar fordringar som har uppkommit under de sex månaderna innan insolvensförfarandet inleddes, även i ett fall där arbetstagarna har väckt talan mot arbetsgivaren för att få det förfallna beloppet fastställt och indrivet?

Deltidsarbete, rätten till kollektiva förhandlingar
C-476/12 Österreichischer Gewerkschaftsbund mot Verband Österreichischer Banken und Bankiers
Är det rimligt med hänsyn till förmånens karaktär att tillämpa principen om tidsproportionalitet enligt direktivet om deltidsarbete (97/81) på ett kollektivavtalsreglerat barntillägg? Kan det finnas objektiva skäl att särbehandla deltidsanställda genom en proportionerlig nedsättning av rätten till barntillägg? Hur ska artikel 28 om förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder i EU:s stadga om grundläggande rättigheter tolkas om en enstaka kollektivavtalsbestämmelse är ogiltig?

Utstationering
C-522/12 Tevfik Isbir mot DB Services GmbH
Frågorna gäller vad som kan ingå i den minimilön som en värdstat kan kräva att utländska företag betalar sina arbetstagare enligt utstationeringsdirektivet (96/71) och särskilt om ett kollektivavtalsreglerat sparbidrag hör dit.

Semester
C-539/12 ZJR Lock mot British Gas Trading Limited m.fl.
Kräver arbetstidsdirektivet (2003/88) att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att arbetstagare som får en del av sin lön som provision ska få betalt även med hänsyn till provisionen under sin årliga semester och inte bara sin grundlön?

Fri rörlighet för arbetstagare
C-514/12 Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken Betriebs GmbH mot Land Salzburg
Hindrar artikel 45 i EUF-fördraget och förordningen om arbetskraftens fria rörlighet (492/2011) lagregler som innebär att en offentlig arbetsgivare fullt ut beaktar anställningstider hos denne vid uppfl yttning till nästa lönegrad, medan anställning hos andra arbetsgivare, i Österrike eller i andra EU- eller EES- stater, enbart delvis beaktas?
Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör