EU & arbetsrätt 3 2013


Dansk domstol frågar: Får man diskriminera dem som är feta?

Är det förbjudet enligt EU-rätten att diskriminera människor för att de är feta? Det är grundfrågan i ett mål som Retten i Kolding i Danmark har hänskjutit till EU-domstolen.

Den klagande är en man som blev uppsagd från sin anställning som dagbarnvårdare (dagplejer) i Billund kommun när antalet barn som behövde barnomsorg minskade. Han var den ende av dagbarnvårdarna som fick gå och skälet till att det blev just han var hans fetma, hävdar mannen och hans fackförbund FOA, som hjälper honom att föra talan mot kommunens beslut. Enligt FOA strider särbehandling på grund av fetma mot grundläggande EU-rättigheter, som de kommer till uttryck i exempelvis artikel 6 i EU-fördraget, Europakonventionen om mänskliga rättigheter och EU:s egen rättighetsstadga. Skydd mot diskriminering som en grundläggande, generell rättighet erkänns även enligt flera internationella konventioner och medlemsstaternas konstitutionella traditioner, menar organisationen.

Arbetsgivaren Billund kommun medger att mannens vikt kom på tal under ett möte med hans chef och den fackliga förtroendemannen, men förnekar att den skulle ha haft någon som helst betydelse för beslutet att säga upp honom. Det berodde på arbetsbrist. Under alla omständigheter, menar kommunen, är det inte förbjudet att särbehandla människor på grund av deras vikt.

Hur det är med den saken blir det nu EU-domstolens sak att uttala sig om.

Om EU-domstolen och därmed också Retten i Kolding skulle komma fram till att det inte finns något allmänt förbud mot diskriminering på grund av fetma hävdar FOA att dagbarn-vårdarens fetma måste ses som ett funktionshinder (handicap) i den danska diskriminerings-lagens mening, vilken ska tolkas i samklang med EU-domstolens praxis om det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78).

Inte heller det håller arbetsgivaren med om. Den danska domstolen ställer därför även en fråga om innebörden av begreppet funktionshinder.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör