EU & arbetsrätt 3 2013


Danska deltidsanställda diskrimineras
Kommissionen kräver ändring

Det strider mot deltidsdirektivet (97/81) att deltidsanställda som arbetar mindre än åtta timmar i veckan eller som är anställda kortare tid än en månad behandlas mindre förmånligt än heltidsanställda. Det skriver Europeiska kommissionen i ett s.k. motiverat yttrande där Danmarks regering uppmanas att vidta åtgärder för att rätta till detta.

Det är kollektivavtalen för den kommunala utbildningssektorn som särbehandlar vissa grupper av deltidsanställda. De har kortare uppsägningstider än heltidsanställda, och till skillnad från dem som arbetar heltid har de inte heller rätt till lön under barnledighet eller till pension.

Den tid som den danska regeringen fick på sig för att göra något åt saken har passerat utan att något har hänt. När nu den långdragna avtalsrörelsen är avslutad kommer Kommunernes Landsforening, KL, dock att förhandla om åttatimmarsgränsen i avtalen, lovar regeringen. Däremot tänker man fortsätta att undanta deltidsanställda med kortare anställningstid än en månad. Det handlar om arbetstagare som kallas in med mycket kort varsel t.ex. när anställda blivit sjuka, och deras anställnings-förhållanden kännetecknas inte alls av samma stabilitet, regelbundenhet och förutsebarhet som andra anställningsförhållanden, argumenterar regeringen. Den hänvisar till att direktivet tillåter medlemsstaterna att göra undantag för arbetstagare med ”tillfällig” anställning (løst ansatte), och att det överlåter åt dessa att definiera direktivets begrepp.

Nu återstår att se om kommissionen låter sig nöja eller om den går vidare med en fördragsbrottstalan.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör