EU & arbetsrätt 4 2013


Danskt lärarfack klagar till ILO över regeringsingrepp i avtalsförhandlingar

Kommunernes Landsforening var så styrd av regeringen att det aldrig blev några verkliga förhandlingar om lärarnas arbetstider våren 2013, och när regeringen sedan ingrep med lagstiftning som upphävde gällande kollektivavtal om arbetstider lyssnade den uteslutande på arbetsgivarsidan. Det menar Danmarks Lærerforening som har klagat till ILO:s föreningsfrihetskommitté.

Danmarks Lærerforening, DLF, sluter kollektivavtal om löner och anställningsvillkor med två arbetsgivarorganisationer, Kommunernes Landsforening (KL) för de kommunalt anställda och Moderniseringsstyrelsen för de statligt anställda lärarna. Den senare är en myndighet under Finansministeriet.

Mellan DLF och KL fanns också ett kollektivavtal om arbetstider. Varken Moderniserings-styrelsen eller Finansministeriet var parter i det, men enligt fackförbundets anmälan till föreningsfrihetskommittén framgår det av olika dokument att KL och regeringen hade kommit överens om att lärarnas arbetstider skulle ändras för att finansiera en stor reform av folkskolan som regeringen ville genomföra.

När förhandlingarna om nya löneavtal började hösten 2012 framförde KL och Moderniseringsstyrelsen därför identiska krav för kommunala och statliga läroanstalter: alla de gällande arbetstidsreglerna skulle rensas ut. Trots att förhandlingarna fördes separat uppträdde de båda arbetsgivarorganisationerna också likadant på varsitt håll och vägrade, enligt DLF, i realiteten att förhandla. Efter ett par månaders resultatlösa överläggningar meddelade KL plötsligt att alla lärare skulle lockoutas. Tre dagar senare utlyste även Moderniseringsstyrelsen en lockout.

Inte heller under förlikningsförhandlingarna som följde rörde sig arbetsgivarna en tum, heter det i klagomålet till ILO. Lockouten trädde i kraft och 55 000 lärare utestängdes från sina arbeten. Det var första gången som offentliga arbetsgivare tagit till lockout utan att fack-föreningarna först hade utlyst strejk, enligt DLF.

Efter fyra veckors lockout lade regeringen fram ett förslag till lag som skulle göra slut på konflikten. Lagen innebar att gällande kollektivavtal förlängdes i två år med vissa ändringar; bland annat upphävdes alla arbetstidsregler.

Danmarks Lærerforening menar att Danmark på två sätt har brutit mot ILO:s konvention nr 87 om föreningsfriheten, nr 98 om rätten att förhandla kollektivt och nr 151 om föreningsrätt och sätten att bestämma anställningsvillkoren för offentligt anställda: För det första styrde regeringen arbetsgivarsidans handlande så hårt att det inte blev några fria förhandlingar. För det andra fick KL och Moderniseringsstyrelsen vara med och hjälpa till när tvångslagen skrevs, men det fick inte DFL, klagar organisationen.

I ett yttrande över klagomålet framhåller den danska regeringen att den är noga med att hålla armslängds avstånd till Moderniseringsstyrelsen. Att de båda arbetsgivar-organisationerna har samarbetat är naturligt och på intet sätt klandervärt, och det är inte regeringen som har förhandlat. När det gäller den andra frågan medger regeringen att den tog hjälp av Moderniseringsstyrelsen, men det var bara ”tekniskt bistånd” som var nödvändigt för att kunna skriva ett lagförslag som fyllde sitt syfte, skriver den.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör