EU & arbetsrätt 4 2013


Svenska AD tog hjälp av europeisk ”verktygslåda” för domare

Arbetsrätten står i ständig växelverkan med den allmänna civilrätten, kanske främst avtalsrätten. EU har sedan länge arbetsrättslig reglering på ett fl ertal områden. Avtalsrätten – den europeiska privaträtten – har däremot inte harmoniserats i någon större utsträckning. Undantaget är vissa frågor rörande konsumenter.

Att i ett svep harmonisera den europeiska privaträtten har inte varit möjligt. I stället har en arbetsgrupp på uppdrag av EU-kommissionen och under ledning av den tyske rätts-vetenskapsmannen Christian von Bar utarbetat ett omfattande verk, Draft Common Frame of Reference (DCFR), som är tänkt att ge uttryck för en gemensam referensram för den europeiska privaträtten. DCFR är avsett att fungera som en ”verktygslåda” för de nationella domarna, och den svenska Högsta domstolen har redan hänvisat till den.

Nu har detta verktyg även vunnit inträde i den svenska Arbetsdomstolens praxis genom AD 2013 nr 79, ett mål som gällde lönefordran. Arbetsdomstolen hämtade stöd från bl.a. DCFR när den avgjorde i vilken utsträckning insikten hos en arbetsgivarorganisations företrädare om vad som förekommit under en förhandling skulle tillgodoräknas det medlemsföretag som arbetstagarna fordrade lön av.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör