EU & arbetsrätt 4 2013


Danska Højesteret godkänner sämre lön och uppsägningsskydd för unga

Oberoende av EU-domstolens praxis kom Danmarks Højesteret i november fram till att lägre ungdomslöner och en rätt att säga upp personer när de blir 18 år är lämpliga och nödvändiga medel för att främja ungdomars integration på arbetsmarknaden.

Det skedde i det så kallade Irmamålet som rörde ett kollektivavtal med särskilda villkor när det gäller lön och uppsägning av unga under 18 år. Frågan i målet var om den möjlighet att särbehandla ungdomar när det gäller lön och anställningsskydd som följer av den danska likabehandlingslagen (forskelsbehandlingsloven) och av kollektiv-avtalet mellan Irma A/S och HK Handel går längre än vad det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) tillåter.

Landsretten hade slagit fast att varken lagen eller kollektivavtalet går för långt och Højesteret kom fram till samma resultat. Højesteret hade då avslagit en begäran från HK om att förelägga EU-domstolen frågor om tolkningen av artikel 6.1 i direktivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 3). Enligt artikeln är direkt åldersdiskriminering tillåten om den motiveras av ett berättigat mål och särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att nå målet.

EU-domstolen har kommit med många domar om artikel 6. Den går långt i riktning mot att godta de åberopade målen som berättigade, men är mycket sträng vid bedömningen av om de medel som används är lämpliga och inte går längre än nödvändigt. Hänsyn till arbetsgivarens ekonomiska intresse är dock inte ett berättigat syfte enligt artikel 6, som kräver att det ska handla om samhälleliga mål.

I Irmamålet uppfyllde det omstridda kollektivavtalet förmodligen ett fl ertal syften, dels det tillåtna syftet att främja integration av unga på arbetsmarknaden, dels det otilllåtna att skaffa arbetsgivare billig arbetskraft. HK hävdade att om en regel har både tillåtna och otillåtna syften är det inte berättigat enligt direktivet. Højesteret förbigick dock synpunkten med tystnad och stödde sig på att det syfte som anges i förarbetena till likabehandlingslagen rör integration av unga.

EU-domstolen har i tre mål tagit ställning till åldersdifferentierade löner i kollektivavtal (de förenade målen C-297/10 och C-298/10, Hennigs och Mai och mål C-88/08 Hütter). I alla tre målen antog EUdomstolen att syftena var legitima, men att medlen (olika lönesatser efter ålder) inte var lämpliga och nödvändiga för att nå det berättigade syftet. Oberoende av denna praxis antog den danska Højesteret alltså i Irmamålet att lägre lön till ungdomar och uppsägning när de blir 18 år är lämpliga och nödvändiga medel för att främja integration av unga på arbetsmarknaden.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör