EU & arbetsrätt 4 2013


Parlamentet vill se över regler om domsrätt i arbetsrättstvister

Reglerna om behörig domstol i arbetsrättsliga tvister bör ses över, anser Europaparlamentet. I en resolution uppmanar parlamentet Europeiska kommissionen att ta särskild hänsyn till att Bryssel I-förordningens regler om domsrätt i tvister om kollektiva stridsåtgärder ska peka ut domstolarna i det land där stridsåtgärderna ska vidtas eller har vidtagits. Europaparlamentet menar också att domsrättsreglerna bör förtydligas så att arbetstagare ska kunna stämma arbetsgivare i tvister om individuella anställningsavtal i det land där det affärsställe är beläget från vilket arbetstagaren har fått sina dagliga instruktioner. Kravet på en översyn har sin bakgrund i farhågor för att ett lands arbetsrätt kan komma att urholkas på grund av att den tillämpas av ett annat lands domstolar. Enligt parlamentet bör principen att behörig domstol är den som har närmast anknytning till ett mål eftersträvas. 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör