EU & arbetsrätt 4 2013


Fel neka 65-åring rådighedsløn men OK med åldersrelaterad pensionspremie

Danska staten kan inte neka en statstjänsteman som blivit uppsagd beredskapslön (rådighedsløn) enbart för att han eller hon fyllt 65 år och har rätt till ålderspension. Förbudet mot åldersdiskriminering hindrar däremot inte ett sådant tjänstepensionssystem som det privata företaget Experian A/S har, trots att de anställda särbehandlas efter hur gamla de är. Det är EU-domstolens besked i två mål som hänskjutits av danska domstolar. Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (se nr 1/2013 s. 7) kom generaladvokaten till samma slutsatser. Det första målet rör beredskapslön, som är avsedd för statstjänstemän som vill fortsätta att stå till arbetsgivarens förfogande för arbete när de sägs upp till följd av att deras tjänster avskaffas. Statstjänstemannalagens (tjenestemandsloven) § 32 innebär dock att en tjänsteman som inte vill ta ut pension utan vara kvar på arbetsmarknaden efter 65 års ålder inte får möjlighet till det. EU-domstolen slog fast att det allmänna likabehandlings-direktivet (2000/78) hindrar en nationell regel enligt vilken en en tjänsteman inte har rätt till beredskapslön enbart av det skälet att han har nått den ålder då han kan få ålderspension. Den konstaterade också att direktivets artikel 6.2 om åldersgränser för yrkesbaserade system för social trygghet enbart är tillämplig på pensions- och invaliditetsförmåner. Det andra målet rörde ett tjänstepensionssystem där de premier som arbetsgivaren betalade in var olika stora beroende på arbetstagarnas ålder. Här slog EU-domstolen fast att förbudet mot åldersdiskriminering inte hindrar ett sådant tjänstepensionssystem, förutsatt att den särbehandling som följer av detta är lämplig och nödvändig för att uppfylla ett berättigat mål. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om det är så.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör